T VEN­DE HJEM

Sig fuldt ud i Mainz. Træ­ne­ren har dog ik­ke ud­ta­get ham y kan kom­me in­den for en over­sku­e­lig frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

» Jeg har lidt svært ved at si­ge, at jeg af­vi­ser det he­le, for det kom­mer an på mu­lig­he­der­ne, men hvis det står mel­lem Brøndby og en an­den dansk klub, væl­ger jeg Brøndby. Helt klart. Man skal ik­ke luk­ke al­le dø­re, og nu skal Brøndby og­så væ­re in­ter­es­se­ret, før man snak­ker om det, og der har ik­ke væ­ret no­get kon­kret, så jeg ved ik­ke, om det ba­re er fug­le­ne, som syn­ger. « » Jeg træ­ner end­nu me­re end de an­dre sæ­so­ner. Jeg træ­ner in­di­vi­du­elt fl ere gan­ge om ugen og dob­belt så man­ge gan­ge som de an­dre i Mainz for li­ge som at byg­ge på, byg­ge på, og byg­ge på. Jeg har og­så lagt mi­ne kostva­ner om, så jeg ik­ke får glu­ten og me­re el­ler min­dre kun an­ti- in­fl am­ma­to­risk kost. Ind­til vi­de­re fungerer det. Jeg er sik­ker på, at me­re træ­ning gør mig godt. « » Han har en plan, til han får en ny. Li­ge nu er jeg 100 pro­cent klar til at gri­be chan­cen, men det er klart, at når Mainz hen­ter to nye spil­le­re til sam­me po­si­tion som den, jeg spil­ler på, bli­ver det svæ­re­re at kom­me på hol­det. Men vi ved og­så godt, hvor­dan det går i fod­bold. Li­ge så snart, trans­fer­vin­du­et luk­ker, og der ik­ke er spe­ku­la­tio­ner me­re, re­vur­de­rer man må­ske trup­pen og ser, hvor­dan det er gå­et i de før­ste kam­pe, og må­ske kan der fal­de no­get spil­le­tid af. Må­ske kan der ik­ke. « » Skal jeg væ­re ær­lig, kom det ik­ke som no­gen over­ra­skel­se, at jeg ik­ke var i trup­pen i de før­ste kam­pe. Det har lig­get lidt i kor­te­ne. Så det er ik­ke så­dan, at jeg blev skuff et el­ler ir­ri­te­ret over det. Jeg tæn­ker, at min tid nok skal kom­me. « » Det er uden tvivl ska­der, der har væ­ret i vej­en de fl este gan­ge. Det var og­så det, der øde­lag­de det for mig i Mainz un­der Tho­mas Tu­chel. Da jeg var ska­des­fri i Brug­ge, spil­le­de jeg samt­li­ge kam­pe, og jeg tror næ­sten, at jeg nå­e­de op på 55 kam­pe på et år, og da nå­e­de jeg ind­til vi­de­re det bed­ste ni­veau bå­de på lands­hol­det og i klub­ben. Jeg er sik­ker på, at jeg kan nå derop igen, hvis jeg hol­der mig ska­des­fri. Uden tvivl. Og så er jeg ble­vet æl­dre og har få­et no­get me­re er­fa­ring, så det hjæl­per på det. Jeg er sik­ker på, at jeg ik­ke er ble­vet en dår­li­ge­re spil­ler af at væ­re ble­vet æl­dre. « » Det er et luk­ket land for mig, og jeg spe­ku­le­rer slet ik­ke i lands­hol­det, når jeg ik­ke spil­ler. Der var lidt di­a­log med Mor­ten Ol­sen i star­ten, men her på det se­ne­ste har der slet ik­ke væ­ret no­get. Det er og­så for­stå­e­ligt nok, for der er og­så an­dre spil­le­re, han skal ta­ge sig af. Man kan ik­ke for­ven­te at kom­me på lands­hol­det fo­re­lø­big, når man ik­ke spil­ler. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.