KONGERNE AF

Si­bu­siso Zuma og Mor­ten Nord­s­trand har stå­et bag tre sak­ses­park, vi al­dr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LUF­TENS HEL­TE Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk PANELET

Det fi ndes i man­ge for­skel­li­ge va­ri­an­ter, sak­ses­par­ket.

Det klas­si­ske, hvor bol­den lig­ger en smu­le bag­ved spil­le­ren, så ene­ste mu­lig­hed for at af­slut­te er at ’ klip­pe’ til bol­den lig­gen­de van­dret i luft en. Her er æste­tik­ken i høj­sæ­det.

Det ’ klun­te­de’, hvor spil­le­ren in­stink­tivt let­ter og får spar­ket bol­den op over sig selv. Her er tek­nik­ken i høj­sæ­det.

Det kunst­ne­ri­ske, hvor spil­le­ren fo­re­ta­ger et be­vidst valg om at af­slut­te på den må­de ved at læg­ge bol­den op til sig selv. Her er akro­batik­ken i høj­sæ­det

Si­bu­siso Zuma og Mor­ten Nord­s­trand har gi­vet ek­semp­ler på al­le tre va­ri­an­ter i Su­per­liga­en. Se­ne­st søn­dag aft en, hvor Nord­s­trand for an­den gang i kar­ri­e­ren score­de på sak­ses­park.

Men hvor­dan vur­de­rer man li­ge æste­tik, akro­batik og tek­nik i for­hold til hin­an­den? BT har over­ladt op­ga­ven med at kå­re det bed­ste sak­ses­parks­mål til tre kom­men­ta­to­rer, der ran­ge­rer må­le­ne med én, to el­ler tre stjer­ner.

CAR­STEN WER­GE

Fod­bold­kom­men­ta­tor på Vi­a­sat

Si­bu­siso Zuma, FC København, 10. ju­ni 2001 i Par­ken, til 2- 0 mod Brøndby:

10 mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg tjat­ter Tho­mas Thor­nin­ger fra ven­stre si­de bol­den ind til Si­bu­siso Zuma, der er lø­bet i po­si­tion i fel­tet. Med næ­sten le­gen­de let­hed sen­der syd­afri­ka­ne­ren med bry­stet bol­den li­ge op i vej­ret og ka­ster sig selv op eft er den i et akro­batisk sak­ses­park. Da bol­den er hø­jest ram­mer han den rent med høj­re fod, så bol­den i en blød bue fl yver over Mo­gens Krogh i Brøndby- må­let, der ba­re kan se på, at læ­de­ret sni­ger sig ind langs den ene stol­pe. Med til må­lets le­gen­da­ri­ske sta­tus hø­rer, at det ske­te i en kamp, der send­te gul­det til FCK.

Mor­ten Nord­s­trand, FC Nordsjælland, 11. au­gust 2013 på Farum Park, til 2- 2 mod FC København:

Bag­ud 1- 2 med syv mi­nut­ter igen sen­der Ma­rio Ti­ci­novic et højt ind­læg skråt ind mod FC Kø­ben­havns mål, hvor Jo­han Wiland kun­ne se den 177 cen­ti­me­ter hø­je tid­li­ge­re hold­kam­me­rat Mor­ten Nord­s­trand hop­pe op. Li­ge på kan­ten af det lil­le felt ram­mer an­gri­be­ren i med­løb og med ryg­gen mod mål og fød­der­ne over ho­ve­d­et bol­den per­fekt, før da­væ­ren­de FCK- for­sva­rer Rag­nar Si­gurds­son kun­ne nå den. Wiland for­sø­ger at nå den, men kan ik­ke for­hin­dre, at den går ind via over­lig­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.