Fær­dig med an­den­plad­ser

Eft er fem an­den­plad­ser i årets Tour de Fran­ce vandt Pe­ter Sa­gan en­de­lig en eta­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­REJS­NING Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk

Tin­koff- Saxos Pe­ter Sa­gan ( tv.) ræk­ker tri­um­fe­ren­de en arm i vej­ret ef­ter eta­pe­sej­ren i Vu­el­ta a Es­paña i Mála­ga i går. Sej­ren var hans før­ste i en Grand Tour si­den Tour de Fran­ce i 2013. Fo­to: AFP

Få ken­der fø­lel­sen af at væ­re den før­ste ta­ber som Pe­ter Sa­gan.

Fem gan­ge måt­te Tin­koff - Saxos slo­vaki­ske stjerne se sig snydt for sej­ren i årets Tour de Fran­ce, og selv om han vandt den grøn­ne po­int­trø­je for fj er­de år i træk, var det næp­pe nok til at dæm­pe ær­g­rel­sen over ik­ke at ha­ve vun­det en eta­pe.

Der­for var det en me­get glad Pe­ter Sa­gan, der i går kun­ne brø­le jub­len ud i Mála­gas ga­der, eft er han kom først over mål­stre­gen eft er 158 ki­lo­me­ters kør­sel fra Mi­jas på tred­je eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña. Sa­gan vandt mas­ses­pur­ten for­an fran­ske Na­cer Bouhan­ni ( Co­fi dis) og Jo­hn De­gen­kolb ( Gi­ant- Alpe­cin), der til­sam­men vandt seks etaper i sid­ste års Vu­el­ta.

» Jeg er me­get glad. Jeg er nødt til at si­ge tak til mi­ne hold­kam­me­ra­ter, for de gjor­de et godt styk­ke ar­bej­de. Jeg har for­søgt at vin­de en sejr for hol­det, og jeg er glad for, at det en­de­lig lyk­ke­des. Det er en rig­tig god dag, « sag­de Pe­ter Sa­gan iføl­ge Cycling­news ef­ter eta­pen.

Fik hjælp af vin­den

Mo­ti­va­tio­nen for at hæv­ne de fem an­den­plad­ser i Tou­ren var dog ik­ke det ene­ste, der drev ham til sej­ren – hver­ken bil­led­ligt el­ler bog­sta­ve­ligt talt.

» Jeg var me­get sur over, at de an­dre hold ik­ke trak frem mod spur­ten. Bouhan­ni og Jo­hn De­gen­kolb kom først frem in­den for de sid­ste tre ki­lo­me­ter. Der­for var vi nødt til at vin­de i dag. Jeg tog De­gen- kolbs hjul, og han ind­led­te spur­ten tid­ligt – om­kring 250 me­ter ude, me­ner jeg. Han gik den ene vej, og jeg gik den an­den vej. Vin­den hjalp, og det faldt ud til min for­del, « sag­de Pe­ter Sa­gan.

Søndagens eta­pe­vin­der Este­ban Cha­ves ( Ori­ca- Gre­e­ned­ge) er fort­sat in­de­ha­ver af den rø­de fø­rer­trø­je.

Sej­ren var Sa­gans før­ste i en Grand Tour si­den Tour de Fran­ce i 2013 og den ot­ten­de i alt i den­ne sæ­son. Slo­vak­ken blev hen­tet til Tin­koff - Saxo af Bjar­ne Ri­is, men har skuf­fet hol­de­jer Oleg Tin­kov, der åbent har kri­ti­se­ret Sa­gan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.