Fuglsangs chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR DUMT, det var uvær­digt – og det var først og frem­mest snyd, da Vin­cen­zo Ni­ba­li på an­den eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña tog en skæb­nes- van­ger be­slut­ning om at la­de sig træk­ke op til grup­pen med de an­dre fa­vo­rit­ter.

Fra det øje­blik, op­ta­gel­ser­ne be­gynd­te at fl ore­re på de so­ci­a­le me­di­er søn­dag aft en til løbs­kom­mis­sæ­rer­ne be­slut­ning om at hæl­de den 30- åri­ge Asta­na- stjerne ud af lø­bet, gik der min­dre end en ti­me.

Og lad det væ­re sagt med det sam­me: Be­slut­nin­gen om at sen­de Ni­ba­li hjem var den ene­ste rig­ti­ge. AT ASTA­NAS LE­DEN­DE sport­di­rek­tør, Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li, ra­ser og hen­vi­ser til, at den slags sker ’ tu­sind­vis af gan­ge’ i et cy­kel­løb, er yn­ke­ligt. Men desvær­re og­så symp­to­ma­tisk for en sport, hvor ar­gu­men­tet om, at ’ de an­dre og­så gør det’ har væ­ret gang­bart fra Lan­ce til Lan­dis og fra Ri­is til Ras­mus­sen.

Ja, der fi ndes til­fæl­de, hvor en stærkt kli­stret fl aske ræk­kes ud af bi­len, og der træ­des lidt kre­a­tivt på spe­e­de­ren. Og ja, der fi ndes sprin­te­re på bjer­ge­ta­per, der uden for ka­me­ra­er­nes våg­ne op­tik bli­ver red­det fra helt at fal­de for tids­græn­sen.

Den slags kan og bli­ver der og­så slå­et ned på. Ak­ku­rat som ar­gen­ti­ne­ren Edu­ar­do Se­pul­ve­da blev smidt ud af som­me­rens Tour de Fran­ce, da han fi k et lift på 50 me­ter i en bil, ef­ter en me­ka­nisk de­fekt hav­de sat ar­bejds­red­ska­bet ud af spil. Men at se igen­nem fi ngre med Ni­ba­lis dum­me stunt er ik­ke mu­ligt, hvis reg­ler­ne skal gi­ve me­ning. OM NO­GET VID­NER epi­so­den og­så om, at Asta­na på de in­dre linjer er et hold i splid med sig selv. I det des­pa­ra­te for­søg på at und­sæt­te Vin­cen­zo Ni­ba­li tog sport­s­di­rek­tør­bi­len så at si­ge sa­gen og ryt­te­ren i egen hånd, in­den der kom as­si­stan­ce til. Det var en pa­nik­re­ak­tion, der ik­ke unds­lip­per tv- ka­me­ra­er­ne og de so­ci­a­le me­di­ers æra.

For Jakob Fuglsang kan Vin­cen­zo Ni­ba­lis yd­my­gen­de exit fra det span­ske eta­pe­løb dog vi­se sig at bli­ve et skub opad i hie­rar­ki­et. Der går hånd­fa­ste ryg­ter om, at den si­ci­li­an­ske team- kol­le­ga trods kon­trakt for 2017 er i gang med at son­de­re mar­ke­det for et hold­skift e i uti­de. Ryg­ter ta­ler om to in­ter­es­se­re­de hold i færd med at by­de på Ni­ba­li. Og med Fa­bio Arus stjerne i ha­stig kurs opad, har Asta­na trods af­gang fra Mi­kel Lan­da en for­nuft ig trup til næ­ste år.

Bå­de Ta­nel Kan­gert og den span­ske ko­met Mi­gu­el An­gel Lopez trip­per i kulis­sen for at kom­me til fa­det. Fuglsang har tå­l­mo­digt og loy­alt ar­bej­det fra en plads i an­det ge­led og kan re­elt vi­se sig at bli­ve man­den, der skal kø­res for i næ­ste års Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.