For­mel 1 Der­for bør Magnus­sen for­la­de McLaren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER SKER RIG­TIG me­get bag kulis­ser­ne hos McLa­renHon­da i dis­se da­ge. Iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger ud­lø­ber den op­tion, tea­met har på Jen­son But­ton in­den for den nær­me­ste frem­tid, og det vil tvin­ge team­le­del­sen til at ta­ge en be­slut­ning om, hvem der skal ha­ve plad­sen ved si­den af Fer­nan­do Alonso i 2016.

Hvor­når Kevin Magnus­sens op­tion ud­lø­ber – og hvor­når han der­med kan gå i re­a­li­tets­for­hand­lin­ger med an­dre team – er en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed. Men det vil væ­re na­tur­ligt, hvis det og­så sker i de kom­men­de uger.

McLaren er det næst­mest vin­den­de team i For­mel 1- hi­sto­ri­en, og har al­tid væ­ret Magnus­sens drøm­me­team. Al­li­ge­vel sy­nes jeg, at der er man­ge go­de grun­de til at for­la­de McLaren og fi nde en ny ar­bejds­gi­ver i For­mel 1. FOR ME­GET IN­DRE PRES Med den fremad­stormen­de Stoff el Van­do­or­ne i tea­met vil Magnus­sen po­si­tion væ­re un­der et pres. Magnus­sen er ef­ter min me­ning bed­re end Van­do­or­ne, men bel­gi­e­ren er med si­ne stær­ke GP2- resultater li­ge nu me­re ’ se­xet’ for me­di­er, sponso­rer og team­le­del­se. TEAM I KRI­SE Eft er tre år uden grand­prix­sej­re er der lagt op til at McLaren slut­ter på en næst­sid­ste­plads i VM 2015. Et team i så dyb kri­se er ik­ke be­for­dren­de for Magnus­sens For­mel 1- kar­ri­e­re. OP MOD ALONSO Fer­nan­do Alonso er sta­dig ver­dens bed­ste For­mel 1- kø­rer. På den lange ba­ne kan ’ K- Mag’ bli­ve li­ge så god, men en di­rek­te sam­men­lig­ning med spa­ni­e­ren al­le­re­de i 2016 kan væ­re skidt for kar­ri­e­ren. DYRT FOR DAN­SKE SPONSO­RER I McLaren- le­del­sens selv­for­stå­el­se er man sta­dig et top­team – og pri­sen for tea­mets sponsora­ter sæt­tes der­eft er. Jeg kan godt for­stå, hvis po­ten­ti­el­le nye, dan­ske For­mel 1- sponso­rer bli­ver for­skræk­ke­de over McLa­rens ’ pris­li­ste ’. IN­TERN URO Der har i lang tid væ­ret splid i McLa­rens ejer­kreds, og det var en af de vig­tig­ste år­sa­ger til, at Magnus­sen blev sendt ud på re­ser­ve­bæn­ken. Den usik­ker­hed, der er for­bun­det med bal­la­den i be­sty­rel­sen, er ik­ke frem­men­de for Magnus­sens kar­ri­e­re. VALGT FRA ÉN GANG Uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det: McLaren- le­del­sen har al­le­re­de valgt Kevin Magnus­sen fra én gang. Og der er dem i tea­met der me­ner, at dan­ske­ren har haft chan­cen – og at Stoff el Van­do­or­ne er frem­ti­den. HON­DA ER ET USIK­KER­HEDS­MO­MENT Ja­pa­ner­ne har åben­lyst un­der­vur­de­ret op­ga­ven. De­res nye For­mel 1- mo­tor er en fi asko, og ef­ter den se­ne­ste ver­sion og­så faldt igen­nem i Bel­gi­en i we­e­ken­den, er der lange ud­sig­ter til, at den ja­pan­ske V6’ er kom­mer til at vir­ke. PRES­SET ØKO­NO­MI De dår­li­ge­re resultater gør det svært for McLaren at fi nde sponso­rer, og ind­tæg­ter­ne fra For­mel 1- ret­tig­he­der er og­så re­sul­tat- ba­se­re­de. BE­HOV FOR FRISK LUFT Eft er an­den­plad­sen i Au­stra­li­en sid­ste år har Magnus­sens McLaren- kar­ri­e­re væ­ret præ­get af fru­stra­tio­ner. Et nyt team vil gi­ve frisk mo­ti­va­tion. GO­DE AL­TER­NA­TI­VER Der er sta­dig et par go­de al­ter­na­ti­ver til McLaren. For­ce In­dia og det nye ame­ri­kan­ske Haas- team vil ef­ter min me­ning kun­ne hjæl­pe Magnus­sens kar­ri­e­re me­re end McLaren. DER ER ALT­SÅ ( mindst) 10 go­de grun­de til at Magnus­sen bør for­la­de McLaren. Men der er og­så go­de grun­de til bli­ve – og lad mig slå fast: Et sæ­de hos McLaren er bed­re end at ry­ge helt ud af For­mel 1.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.