Ten­nis Ryk­ker op ad rang­li­ste trods tre ne­der­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RANGLISTEHOP Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har tabt si­ne tre se­ne­ste ten­niskam­pe – men den tvivls­om­me form kan ik­ke ses på ver­dens­rang­li­sten.

For på den ny­e­ste ud­ga­ve , der blev off ent­lig­gjort i går, er den 25- åri­ge dan­sker så­mænd ryk­ket en plads frem. Hun er nu num­mer fi re og har over­ha­let tjek­ki­ske Pe­tra Kvi­tova. Det lidt be­syn­der­li­ge avan­ce­ment er et ud­tryk for, at ver­dens­rang­li­sten er ba­se­ret på det se­ne­ste års resultater.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har el­lers tabt sin før­ste kamp i bå­de Stan­ford, Tor­on­to og Cin­cin­na­ti, og i den­ne uge stil­ler hun op i New Ha­ven – en tur­ne­ring hun har vun­det fi re gan­ge tid­li­ge­re fra 2008 til 2011.

Ek­stra kamp­træ­ning

Det var op­rin­de­ligt ik­ke me- nin­gen, at den dan­ske ten­nis­spil­ler skul­le stille op i New Ha­ven, men hun bad i sid­ste uge om et ’ wildcard’ for at væ­re sik­ret ek­stra kamp­træ­ning før årets sid­ste Grand Slam- tur­ne­ring, US Open, der be­gyn­der i næ­ste uge.

Af sam­me år­sag er rang­liste­hop­pet og­så vig­tig for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der der­med kan se frem til at bli­ve se­e­det som num­mer fi re ved US Open, hvil­ket bør gø­re vej­en frem mod en gen­ta­gel­se af sid­ste års fi na­le­plads let­te­re.

Se­re­na Wil­li­ams, der i we­e­ken­den vandt i Cin­cin­na­ti, fø­rer – selv­føl­ge­lig – sta­dig ver­dens­rang­li­sten helt su­verænt. Ame­ri­ka­ne­ren har me­re end dob­belt så man­ge po­int som num­mer to, ru­mæn­ske Si­mo­na Ha­lep.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er se­e­det som num­mer tre i New Ha­ven, der age­rer op­vam­nings­tur­ne­ring før næ­ste uges US Open. I New Ha­ven mø­der hun i før­ste run­de Ali­son Ri­ske fra USA. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.