Sejl dem re­tur

Dansk EU- po­li­ti­ker vil sej­le fl ygt­nin­ge tilbage til Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

Mænd, kvin­der og børn, der an­kom­mer til de græ­ske øer, skal sam­les op i bå­de og sej­les tilbage til Tyr­ki­et, hvor man­ge af de fl ygt­nin­ge, der i dis­se må­ne­der strøm­mer ind i Eu­ro­pa, har op­holdt sig, in­den de kom­mer til Græken­land. Det me­ner Dansk Fol­ke­par­tis med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet An­ders Vi­sti­sen.

» Man kan kom­me der­til, hvor man sæt­ter hårdt mod hårdt, « si­ger An­ders Vi­sti­sen til BT.

For­sla­get om at sej­le dem tilbage til Tyr­ki­et kom­mer ef­ter fl ere må­ne­ders sti­gen­de og mas­si­ve fl ygt­nin­ge­strøm­me, som har ramt Eu­ro­pa. Iføl­ge An­ders Vi­sti­sen er det Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ke­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion og FNs Flygt­nin­ge­kon­ven­tion, som Tyr­ki­et har til­slut­tet sig, der gi­ver mu­lig­hed for at sen­de fl ygt­nin­ge­ne tilbage til Tyr­ki­et. For det er tyr­ker­nes an­svar at hu­se de fl ygt­nin­ge, der kom­mer til lan­det fra Sy­ri­en, me­ner Vi­sti­sen.

Ka­os i Eu­ro­pa

Men er det fair over for Tyr­ki­et at sen­de dem tilbage?

» Uden­rigs­po­li­tik hand­ler sjæl­dent om, hvad der er fair. Det bli­ver hur­tig en dis­kus­sion om, hvor­vidt man er et godt men­ne­ske el­ler ej. Er man et bed­re men­ne­ske, hvis man vil hjæl­pe 5.000 i Dan­mark frem­for 50.000 i nær­om­rå­der­ne? Og de kol­de fakta er, at den lil­le an­del af fl ygt­nin­ge, vi ta­ger i Eu­ro­pa, ska­ber ka­os, « si­ger Vi­sti­sen, der si­ger, at ’ der ik­ke er no­gen rets­mæs­sig for­skel på, om man er fl ygt­ning i Tyr­ki­et, Dan­mark el­ler Un­garn.’

Tyr­ki­et har jo i for­vej­en ta­get et ret stort an­tal, og det er vel be­græn­set, hvor man­ge mil­li­o­ner fl ygt­nin­ge der kan væ­re i f. eks. Sy­ri­ens na­bo- lan­de. Så må­ske man skul­le ud­vi­de nær­om­rå­det?

» Det er ik­ke an­der­le­des end, at der eft er An­den Ver- denskrig og­så var man­ge ty­ske fl ygt­nin­ge i Dan­mark. Det er ba­re ik­ke re­a­li­stisk at ta­ge al­le Tyr­ki­ets fl ygt­nin­ge til EU. «

Sy­nes du ik­ke, at Dan­mark og EU har et an­svar for at ta­ge fl ygt­nin­ge?

» Det bli­ver hur­tigt et spørgs­mål om moral, men re­a­li­te­ten er, at EU ik­ke en­gang kan fi nde ud af at for­de­le 40.000 fl ygt­nin­ge. Jeg sy­nes, at vi bedst hjæl­per i nær­om­rå­der­ne, og hvor­for har olie­sta­ter­ne ik­ke ta­get me­re end et par hund­re­de fl ygt­nin­ge? Og så­dan kun­ne man bli­ve ved at spør­ge, « si­ger An­ders Vi­sti­sen Han til­fø­jer: » Ame­ri­ka­ner­ne sej­ler cu­ba­ne­re tilbage til Cu­ba. Det har de gjort i man­ge år. Og au­stra­li­er­ne gør det og­så. Og de her men­ne­sker vil bli­ve sej­let tilbage til et land, der har gan­ske ud­mær­ke­de for­hold i de­res lej­re. Der er ik­ke no­get, der in­di­ke­rer, at de ik­ke får den be­skyt­tel­se, de skal ha­ve. «

Ame­ri­ka­ner­ne sej­ler cu­ba­ne­re tilbage til Cu­ba. Det har de gjort i man­ge år. Og au­stra­li­er­ne gør det og­så

An­ders Vi­sti­sen, DF

Fo­to: EPA.

Sy­ri­ske flygt­nin­ge an­kom­mer til den græ­ske ø Kos. DFs An­ders Vi­sti­sen vil sej­le flygt­nin­ge, der har op­holdt sig i Tyr­ki­et, in­den de ram­mer Græken­land, tilbage til Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.