’ De fl yg­ter jo ik­ke for sjov’

Flygt­nin­ge skal ik­ke sen­des re­tur til Tyr­ki­et . Det me­ner eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Ri­na Ronja Ka­ri fra Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU.

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

» Vi ved, at Tyr­ki­et har pro­ble­mer med at over­hol­de de ba­sa­le men­ne­ske­ret­tig­he­der. Det har vi set i den må­de, de be­hand­ler kur­der­ne på, « ly­der det fra hen­de.

Hun af­vi­ser der­med kol­le­ga An­ders Vi­sti­sens ( DF) for­slag om at sen­de bå­d­fl ygt­nin­ge, der an­kom­mer til Græken­land fra Tyr­ki­et, re­tur til Tyr­ki­et. Selv om tyr­ker­ne har skre­vet un­der på FNs Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion, så er Rinja Ronja Ka­ri ik­ke tryg ved, om de og­så over­hol­der kon­ven­tio­nen, når det kom­mer til be­hand­lin­gen af fl ygt­nin­ge.

» Kan vi væ­re sik­re på, at de vil få be­hand­let de­res sag, hvis vi sen­der dem tilbage til Tyr­ki­et? Jeg vil væ­re me­get be­kym­ret, « si­ger hun.

Vo­res an­svar

Hun an­er­ken­der, at Eu­ro­pa står med store fl ygt­nin­geud­for­drin­ger, men Eu­ro­pa har og­så et an­svar for at be­hand­le fl ygt­nin­ge­nes sa­ger or­dent­ligt, un­der­stre­ger hun.

» Selv­føl­ge­lig er der et pro­blem i, hvor man­ge der kom­mer. Men vi har et ver­densansvar, og­så selv­om der kom­mer man­ge. «

Ri­na Ronja Ka­ri me­ner, at EU skal læg­ge et stør­re pres på Tyr­ki­et for, at de over­hol­der FNs men­ne­ske­ret­tig­he­der.

» Løs­nin­gen er at ska­be en me­re fre­de­lig ver­den, hvor man ik­ke be­hø­ver at fl yg­te. De fl yg­ter jo ik­ke for sjov. De fl yg­ter, for­di de er tru­et dér, hvor de kom­mer fra « , si­ger hun.

Løs­nin­gen er at ska­be en me­re fre­de­lig ver­den

Rinja Ronja Ka­ri

. Fo­to: Scan­pix

Ri­na Ronja Ka­ri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.