SLUT MED HEDEOG SVEDETURE

BT - - NYHEDER -

Jo­an Ør­ting, der i dag er 55 år, be­gynd­te al­le­re­de for år tilbage at mær­ke de før­ste tegn på over­gangs­al­de­ren. Vi har be­søgt hen­de i det hyg­ge­li­ge hjem i by­en Tra­nekær på Lan­geland for at hø­re om hen­des er­fa­rin­ger med over­gangs­al­de­ren. – Til at star­te med var ge­ner­ne til­for­la­de­li­ge, men ef­ter et styk­ke tid blev he­de- og sve­de­tu­re­ne me­re og me­re uover­kom­me­li­ge. Når jeg var ude at hol­de fored­rag, var det me­get be­græn­sen­de, at krop­pen kog­te og at sve­den pib­le­de frem. Og om nat­ten var det svært at sove. En nær­mest ufat­te­lig var­me bred­te sig in­de fra fle­re gan­ge i lø­bet af næt­ter­ne, og det føl­tes hver gang som om min krop blev kapret. Af nød sat­te Jo­an Ør­ting sig der­for for at fin­de en løs­ning på over­gangs­al­de­rens kva­ler.

Den na­tur­li­ge los­ning

– Der­for fik jeg øj­ne­ne op for na­tur­mid­let Meno­fl­ora, der er kendt blandt kvin­der, der har haft pro­ble­mer i for­bin­del­se med kli­mak­te­ri­et, si­ger Jo­an Ør­ting. Meno­fl­ora er ba­se­ret på rød­klø­ver, so­jabøn­ner og sal­vie, og er ud­vik­let til at af­hjæl­pe ge­ner i over­gangs­al­de­ren.

Let­te­re gen­nenm over­gangs­al­deron

– Nu ta­ger jeg Meno­fl­ora fast hver dag, for­di det hol­der de uli­de­li­ge he­de- og svedeture fra dø­ren. Der­med får jeg at­ter min go­de nat­te­søvn og kan kon­cen­tre­re mig om de ting i li­vet, jeg sy­nes er vig­ti­ge. Jeg me­ner ik­ke, at over­gangs­al­der skal væ­re ta­bu, for det er jo en helt na­tur­lig pe­ri­o­de i al­le kvin­ders liv. Det er og­så der­for, at jeg har valgt at de­le mi­ne er­fa­rin­ger. På mi­ne man­ge fored­rag for­tæl­ler jeg ger­ne, at Meno­fl­ora er min gen­vej til at kom­me let­te­re igen­nem over­gangs­al­de­ren, be­ret­ter den kend­te se­xo­log og smi­ler. Meno­fl­ora er tab­let­ter som er sam­men­sat af so­jabøn­ner, rød­klø­ver og sal­vie, der er en ef­fek­tiv co­ck­tail mod ge­ner i over­gangs­al­de­ren. Meno­fl­ora in­de­hol­der og­så D- vi­ta­min, der støt­ter op­byg­nin­gen af knog­ler.

– Over­gangs­al­de­ren er en na­tur­lig pe­ri­o­de i al­le kvin­ders liv, og vi skal ta­le om det og gi­ve de go­de råd vi­de­re.

DET SI­GER AN­DRE BRU­GE­RE:

Den kend­te se­xo­log har man­ge jern i il­den. Hun dri­ver sit ud­dan­nel­ses­sted for kom­men­de se­xo­lo­ger, par­te­ra­pe­u­ter og selv­værds­vej­le­de­re, skri­ver bø­ger og hol­der fored­rag. Der­u­d­over skal der væ­re tid og over­skud til at pas­se hus­mands­ste­det på Lan­geland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.