VI­DEN­SKAB BA­SE­RET PÅ NA­TUR

BT - - NYHEDER -

Meno­fl­ora er tab­let­ter som har en unik sam­men­sæt­ning af so­jabøn­ner, sal­vie samt rød­klø­ver. Virk­nin­gen er bl. a. do­ku­men­te­ret i dan­ske for­søg. Rød­klø­ver er i den for­bin­del­se ble­vet om­talt me­get på TV som en ef­fek­tiv, na­tur­lig hjælp til kvin­der i over­gangs­al­de­ren. He­de- og svedeture står øverst på li­sten over ge­ner, som kvin­der i over­gangs­al­de­ren bli­ver be­rørt af. Men de med­fø­rer og­så en ræk­ke an­dre “af­led­te virk­nin­ger”, som f. eks. dår­ligt hu­mør, træt­hed og ir­ri­ta­bi­li­tet som føl­ge af, at he­de- og sve­de­tu­re­ne me­get of­te kom­mer til at stå i vej­en for en sta­bil nat­te­søvn. Da Meno­fl­ora er ud­vik­let til at re­du­ce­re he­de- og svedeture i for­bin­del­se med over­gangs­al­de­ren, op­le­ver man­ge der­for, at pro­duk­tet og­så er en ef­fek­tiv hjælp til man­ge an­dre pro­ble­mer. Prøv Meno­fl­ora og mærk selv for­skel­len. Meno­fl­ora fås kun hos Wel­l­vi­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.