Nej, det bli­ver et vækst­loko­mo­tiv

BT - - DEBAT - RAS­MUS PRE­HN Tra­fi kord­fø­rer ( S)

IN­GEN DIS­KU­TE­RER STO­RE­BÆLTS

BRO­EN i dag, og så­dan vil det og­så bli­ve med Fe­mern- for­bin­del­sen. For­bin­del­sen vil ska­be en trans­port­kor­ri­dor for den øst­li­ge del af lan­det til re­sten af Eu­ro­pa, men den vil og­så ska­be et loko­mo­tiv for ud­vik­lin­gen og væk­sten på f. eks. Lol­land og Fal­ster. Det er vig­tigt, at vi ska­ber dy­na­mik og ud­vik­ling i det om­rå­de. Det vil på kort sigt ska­be læ­re- og ar­bejds­plad­ser og på langt sigt ska­be turis­me og styr­ke er­hvervs­li­vet.

DET ER ET me­get pro­ble­ma­tisk sig­nal, fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen sen­der ved at så tvivl om Fe­mern- for­bin­del­sen. Man­ge ak­tø­rer og per­so­ner har ka­stet sig ind i det her pro­jekt, og de har selv­føl­ge­lig en be­ret­ti­get for­vent­ning til, at vi la­ver for­bin­del­sen. Trans­port­mi­ni­ste­ren knok­ler i øje­blik­ket en hvis del ud af buk­ser­ne for at få det her pro­jekt til at lyk­kes bl. a. i for­hold til at få fl ere pen­ge i støt­te fra EU. Set i det lys er det en me­get un­der­lig ud­mel­ding fra fi nans­mi­ni­ste­ren. Det er mil­dest talt næ­ve­nyt­tigt og ko­misk. Om­ver­de­nen skal ha­ve til­lid til, at Dan­mark gen­nem­fø­rer de pro­jek­ter, de sø­sæt­ter.

SELV­FØL­GE­LIG ER DER ud­for­drin­ger, og det er rig­tigt, at det bli­ver dy­re­re, end vi op­rin­de­ligt hav­de fo­re­stil­let os, men der er ud­sigt til, at vi får nog­le bil­li­ge­re bud på pro­jek­tet nu og fl ere pen­ge fra EU. Så det ser ud, som om at en­der­ne kan mø­des. Vi har he­le ti­den vidst, at når man la­ver et så am­bi­tiøst byg­ge­pro­jekt som Fe­mern- for­bin­del­sen, vil der væ­re bump på vej­en – der­for bør vi som sam­fund stå sam­men om Fe­mer­n­for­bin­del­sen.

HEN­NING HYL­LE­STED

RAS­MUS PRE­HN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.