Ja, Fe­mern er over­fl ødig og dyr

Finansministeren sår tvivl om Fe­mern- tun­ne­len ef­ter kas­se­ef­ter­syn. Bør vi skrot­te for­bin­del­sen?

BT - - DEBAT - HEN­NING HYL­LE­STED Tra­fi kord­fø­rer, En­heds­li­sten

FINANSMINISTEREN KOM­MER MED nog­le for­nuft ige be­tragt­nin­ger og be­kym­rin­ger, for der er eft er­hån­den så­et stor tvivl om det her pro­jekt. Pri­sen på pro­jek­tet eska­le­rer. Vi har set for­skel­li­ge en­tre­pre­nø­rer af­gi­ve et bud, der lig­ger ni mia. kr. over det, som Fe­mern A/ S op­rin­de­ligt hav­de be­reg­net sig frem til. Se­ne­st kan vi se, at EU kun vil bi­dra­ge med li­ge godt det hal­ve af, hvad vi hav­de for­ven­tet i til­skud. Så pri­sen er ste­get med cir­ka 14 mia. kr. i alt.

PRO­JEK­TET ER SÅ usik­kert, at man bør gen­be­reg­ne det og som mini­mum sæt­te det på stand­by, selv­om vi me­ner, det helt bør drop­pes. Grund­læg­gen­de er vi imod pro­jek­tet af mil­jø­mæs­si­ge år­sa­ger – i for­hold til hav­mil­jø­et, men og­så i for­hold til den øge­de tra­fi k og CO2- ud­led­ning. Men der­u­d­over har vi i lang tid bedt om at få gen­be­reg­net pro­jek­tet for at se, om det hol­der – ek­sem­pel­vis be­tviv­les tra­fi kprog­no­ser­ne, alt­så bru­gen af for­bin­del­sen, af fl ere eks­per­ter, for­di Scand­li­nes vil fort­sæt­te fær­ge­far­ten. Der­u­d­over er re­ser­ver­ne, alt­så de ek­stra pen­ge, der er af­sat til pro­jek­tet, hvis bud­get­tet ik­ke hol­der i før­ste om­gang, al­le­re­de op­brugt. Det er uhold­bart og uansvar­ligt at be­gyn­de at æde af re­ser­ven, al­le­re­de in­den byg­ge­ri­et er star­tet.

DET KAN IK­KE nyt­te no­get, at vi bli­ver stæ­di­ge og in­si­ste­rer på pro­jek­tet, ba­re for­di vi har stil­let nog­le men­ne­sker de for­vent­nin­ger i ud­sigt. For­bin­del­sen er over­fl ødig og uansvar­lig. Vi bør hel­le­re in­ve­ste­re de rig­tig man­ge mil­li­ar­der i at styr­ke sam­men­hængs­kraft en til sær­ligt land­kom­mu­ner­ne og sik­re op­ret­hol­del­sen af Tog­fon­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.