Hol­der Met­te sit ord?

BT - - DEBAT -

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE

Le­ne Trel­de

Sko­vlun­de

Bedst som man tror, at so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik er ri­me­lig for­ud­si­ge­ligt, hø­res en over­ra­sken­de ud­mel­ding fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand Met­te Fre­de­rik­sen. I et stort in­ter­view be­kendt­gør hun, at hen­des par­ti nu vil væ­re li­ge­så er­hvervs­ven­lig som de bor­ger­li­ge, og at et stærkt er­hvervs­liv er en fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for at kun­ne op­ret­hol­de vel­færds­sta­ten.

Man må li­ge kni­be sig i ar­men for at sik­re, at or­de­ne rent fak­tisk kom­mer fra en ny­bagt so­ci­al­de­mo­kra­tisk for­mand, ja, man skim­ter straks et lys i mør­ket. Er det slut med bør­ne­ha­vepo­li­tik, og kan der ska­bes vig­ti­ge re­form­til­tag henover mid­ten med blandt an­det S og V til gavn for er­hvervs­li­vet? Det er jo næ­sten for godt til at væ­re sandt.

Men så kom­mer be­kym­rin­gen. Står Met­te Fre­de­rik­sen nu fast på sin er­hvervs­ven­li­ge ud­mel­ding, som må ty­de på, at hun har få­et øje på det be­syn­der­li­ge pa­ra­doks, at skal man fø­re so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­l­tik og støt­te de sy­ge, sva­ge og ar­bejds­lø­se, så er man og­så nødt til at styr­ke er­hvervs­li­vet, som be­ta­ler reg­nin­gen.

FLYGT­NIN­GE

An­ne Mee Al­ler­s­lev ( R)

In­te­gra­tions­borg­me­ster, København

I en kom­men­tar til BTs le­der i søn­dags kri­ti­se­rer J. Hansen mig for at væ­re ufor­stå­en­de over for om­fan­get af fl ygt­nin­geud­for­drin­gen. Det er et pro­blem, jeg er alt for be­vidst om. For i dag er an­tal­let af men­ne­sker på fl ugt i ver­den det stør­ste si­den An­den Ver­denskrig.

Men selv­om det må­ske kom­mer som en over­ra­skel­se for J. Hansen, så er jeg helt klar over, at vi i Dan­mark ik­ke kan lø­se al­le ver­dens pro­ble­mer. Men si­tu­a­tio­nen i dag er bå­de fryg­te­lig og uhold­bar. Der­for bå­de kan og skal vi som et rigt land hjæl­pe. Det gæl­der bå­de i nær­om­rå­der­ne, i EU, men og­så her­hjem­me.

Fo­to: Claus Fi­sker

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne af­holdt i går det år­li­ge som­mer­grup­pe­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.