En mi­grant er en mi­grant

BT - - DEBAT - Kes

For­le­den fi k TV2 klø på Fa­ce­book. Sta­tio­nen hav­de i et indslag brugt or­det ’ mi­gran­ter’ om de tu­sind­vis af men­ne­sker, som an­kom­mer til Eu­ro­pa fra især Afri­ka og Sy­ri­en, og or­det faldt en del for bry­stet. Iføl­ge kri­tik­ken er ’ mi­grant’ en ned­gø­ren­de be­teg­nel­se, og TV2 bur­de ha­ve kaldt per­so­ner­ne for ’ fl ygt­nin­ge’. DET ER EN kri­tik, som og­så hø­res uden for Dan­mark. Den ara­bi­ske tv- sta­tion Al- Ja­ze­e­ra for­by­der nu si­ne repor­te­re at bru­ge or­det om de per­so­ner, som sø­ger mod Eu­ro­pa via Mid­del­ha­vet. Or­det ’ mi­grant’ frarø­ver et men­ne­ske dets vær­di, så nu er dis­se per­so­ner i en af ver­dens stør­ste tv- sta­tio­ners for­tolk­ning per de­fi ni­tion fl ygt­nin­ge. SOM OM fol­ke­van­drin­gen mod Eu­ro­pa ik­ke rum­me­de ud­for­drin­ger nok, fø­res der nu en vær­di­kamp på ord. Iføl­ge ord­bø­ger­ne er ’ mi­grant’ et neut­ralt ud­tryk for en per­son, som fl yt­ter fra et land til et an­det, men grup­per sø­ger at eli­mi­ne­re or­det ’ mi­grant’ for at øge det moral­ske pres på Eu­ro­pas re­ge­rin­ger og be­folk­nin­ger for at ta­ge imod så man­ge som mu­ligt. Men vi må in­si­ste­re på at be­teg­ne tin­ge­ne ved de­res ret­te til­stand. FLYGT­NIN­GE FRA KRIG og for­føl­gel­se ud­gør en stor del af dem, som kom­mer her­til, og dem er vi for­plig­tet via in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner til at hjæl­pe. Men de ud­gør ik­ke he­le fol­ke­van­drin­gen. Iføl­ge EU blev hver an­den asylan­sø­ger i 2014 af­vist, og kun hver fj er­de fi k fl ygt­nin­ge­sta­tus. Hver an­den er med an­dre ord på fl ugt af øko­no­mi­ske år­sa­ger. Hvor stor for­stå­el­se vi end kan mø­de dis­se men­ne­sker med, må vi fast­hol­de, at de er mi­gran­ter, som Eu­ro­pa ik­ke kan mag­te at la­de bli­ve. ORD BE­TY­DER NO­GET. El­lers skri­der vir­ke­lig­he­den. En mi­grant er en mi­grant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.