ØKO­NO­MISK FOD­NO­TEPO­LI­TIK

BT - - DEBAT -

Eft er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes som­mer­grup­pe­mø­de teg­ne­de for­man­den tre sig­te­linjer op i me­get run­de ven­din­ger og er­klæ­re­de sig pa­rat til at ind­gå i en fi nans­lo­vs­aft ale med Ven­stre- re­ge­rin­gen. Men en mini­mal ju­ste­ring af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­si­tion i dag­pen­ge­de­bat­ten løb med man­ge af over­skrift er­ne. Det var så pænt og sik­kert, at det var på græn­sen af ke­de­ligt. Bort­set fra en bredsi­de mod Dansk Fol­ke­par­ti. De so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske sig­te­linjer er, at de vil styr­ke fæl­les­ska­bet, at Dan­mark skal væ­re dyg­ti­ge­re, og at Dan­mark skal væ­re ri­ge­re. I over­skrift er be­står sig­te­linjer­ne ik­ke den så­kald­te ik­ke- test, for hvem kan si­ge, at de vil det mod­sat­te? Over­sat til fi nans­lo­vs­sprog bli­ver det dog me­re kon­kret, nem­lig: Pen­ge til vel­færd, pen­ge til ud­dan­nel­se og bl. a. bekæm­pel­se af so­ci­al dum­ping. Det er alt­så det, der af­gør, om S ind­går aft ale om næ­ste års fi nans­lov med re­ge­rin­gen. Det vir­ker ik­ke som en uover­kom­me­lig op­ga­ve for re­ge­rin­gen. Met­te Fre­de­rik­sen af­vi­ste al­le tan­ker om at bru­ge det al­ter­na­ti­ve vel­færds­fl er­tal - alt­så rød blok plus DF. Aft aler skal ind­gås MED re­ge­rin­gen. Fre­de­rik­sen tal­te bl. a. om ’ øko­no­misk fod­no­tepo­li­tik’ med hen­vis­ning til dansk sik­ker­heds­po­li­tik fra 1982 til 1988, som stil­le­de ’ Firklø­ver­re­ge­rin­gen’ i en uhold­bar si­tu­a­tion. Der er alt­så kla­re ne­ga­ti­ve un­der­to­ner i den re­fe­ren­ce. Den hav­de og­så en klar adres­se: DF. De stær­ke­ste po­li­ti­ske mel­din­ger kom fra Met­te Fre­de­rik­sen på spørgs­mål om Dansk Fol­ke­par­ti. Her slog hun fast, at et stort par­ti med man­ge man­da­ter ( læs: DF) må stå på mål for den po­li­tik, der bli­ver ført, af den stats­mi­ni­ster, de har pe­get på. Med an­dre ord: DF hæft er for Løk­kes po­li­tik. FRE­DE­RIK­SENS LINJE over for DF bli­ver in­ter­es­sant at føl­ge. I S er ana­ly­sen, at hvis man for­sø­ger at dan­se med DF, er det al­tid DF, der en­der med at se bedst ud. Det har ik­ke mindst SF be­vist op til fol­ke­tings­val­get. Sam­ti­dig har S ik­ke i sin­de at gi­ve DF mu­lig­hed for at ind­gå aft ale med bl. a. S for bag­eft er li­ge at tvin­ge re­ge­rin­gen til en lil­le til­lægs­aft ale, der stil­ler DF lidt bed­re på vel­færd, for­de­lings­po­li­tik el­ler so­ci­al ret­fær­dig­hed. Det fri­hjul har S tænkt sig at stik­ke en eff ek­tiv kæp i. Om S- stra­te­gi­en lyk­kes, vil ti­den vi­se, men for re­ge­rin­gen be­ty­der det, at de to par­ti­er oft e vil sæt­te hin­an­den skak­mat. Hvis re­ge­rin­gen vil ha­ve det ene par­ti med, så skal den og­så kun­ne hol­de på det an­det. EN LIL­LE RE­TO­RISK nu­an­ce­ring til­trak sig eft er S- mø­det stor op­mærk­som­hed, nem­lig af­slut­nin­gen på Fre­de­rik­sens re­de­gø­rel­se for Ss po­si­tion i dag­pen­ge­sa­gen. Hun ind­led­te med, at man skal ska­be et bed­re dag­pen­ge­sy­stem og slut­te­de med or­de­ne: ’ Ik­ke at det nød­ven­dig­vis skal bli­ve dy­re­re’. Det er na­tur­lig­vis uhold­bart, hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er blandt de få par­ti­er, der in­si­ste­rer på at fi nde en løs­ning in­den for den ek­si­ste­ren­de ud­gift sram­me, som man har bedt kom­mis­sio­nen om. Men Fre­de­rik­sen kan hel­ler ik­ke slip­pe tøj­ler­ne på ud­gift sni­veau­et pga. sin egen ’ dob­bel­te bund­linje’, som bå­de hand­ler om øko­no­misk an­svar­lig­hed og so­ci­a­le for­bed­rin­ger. Det var alt­så igen en forsigtig S- for­mand, der to­ne­de frem med bud­ska­bet om, at de ger­ne vil for­hand­le med re­ge­rin­gen. Og re­ge­rin­gen fi k ik­ke man­ge fi nger­peg om, præ­cis hvad de skal le­ve­re for at få S med i de store af­ta­ler. Sta­tus i dansk po­li­tik er, at al­le vil for­hand­le eft er nog­le me­get bre­de og ukon­kre­te sig­te­linjer.

Hvis man for­sø­ger at dan­se med DF er det al­tid DF, der en­der med at se bedst ud

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.