PANELET

BT - - DEBAT -

Ju­stits­mi­ni­ste­ren vil ind­skær­pe reg­ler­ne om prø­ve­løsla­del­ser. Bør det gø­res svæ­re­re for ung­dom­skri­mi­nel­le at bli­ve prø­ve­løsladt?

Nej. I for­vej­en får knap en fj er­del af­slag på prø­ve­løsla­del­se, og hvis en per­son af­so­ner he­le sin straf uden prø­ve­løsla­del­se, så kan vi ik­ke hjæl­pe el­ler for­plig­te ham til no­get. I min ver­den er det dum­me­ste, man kan gø­re, at skær­pe på om­rå­det. Det kom­mer an på, hvad de har la­vet. Vi har fo­re­slå­et, at ro­ck­e­re og ban­de­med­lem­mer al­drig skal ha­ve mu­lig­he­den for at få en prø­ve­løsla­del­se. Det er sim­pelt­hen så grov en kri­mi­na­li­tet, at de ik­ke skal ha­ve den mu­lig­hed.

Hvor­for er det i det he­le ta­get nød­ven­digt at ha­ve prø­ve­løsla­del­ser?

Ud­gangs­punk­tet må væ­re, at men­ne­sker skal ha­ve en chan­ce for at af­so­ne de­res straf og bli­ve in­te­gre­ret i sam­fun­det. Det ska­ber fær­re of­re og er bil­li­ge­re for sam­fun­det. Så det gi­ver rig­tig god me­ning, at vi bli­ver ved

med at ha­ve kon­takt til de un­ge. Prø­ve­løsla­del­se er, når sam­fun­det si­ger: ’ Du får en chan­ce for at vi­se, at du kan hol­de dig uden for kri­mi­na­li­tet’. Det skal ha­ve en op­da­gen­de eff ekt, og det sy­stem er egent­lig godt nok. Men skal man gi­ve den chan­ce til al­le? Nej, det sy­nes jeg ik­ke.

MAI MERCA­DO Po­li­tisk ord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

KIM ØSTER­BYE For­mand for Fængsels­for­bun­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.