DET ER MIG DER BE­STEM­MER HER

Met­te Fre­de­rik­sen mød­te pres­sen ale­ne. Men bag hen­de er en ny ud­ga­ve af ’ De Fan­ta­sti­ske Fi­re’ ved at op­stå i form af Wam­men, Sass og Cory­don

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

Met­te Fre­de­rik­sen trå­d­te frem ale­ne. Mens al­le par­ti­fæl­ler­ne han­ke­de op i kuf­fer­ten og rej­ste hjem ef­ter et to da­ge langt som­mer­grup­pe­mø­de på kur­su­se­jen­dom­men Langsøhus i Sil­ke­borg, stil­le­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand sig op i bag­ha­ven og af­le­ve­re­de sit nø­je af­må­l­te bud­skab helt so­lo.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne øn­sker at for­hand­le en fi­nans­lo­vs­af­ta­le med Ven­stre, lod hun for­stå.

» Dan­mark har brug for sam­ar­bej­de og bre­de løs­nin­ger, « sag­de hun og lo­ve­de at mø­de Løk­ke med en frem­strakt hånd.

Hvor Thor­ning al­tid ved den slags lej­lig­he­der var flan­ke­ret af si­ne se­kun­dan­ter, har Met­te Fre­de­rik­sen valgt en an­den stil.

In­gen skal væ­re i tvivl om, hvem der be­stem­mer i S.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup vur­de­rer, at Met­te Fre­de­rik­sen står så klart styr­ket ef­ter par­tiets le­der­skif­te, at hun ik­ke har be­hov for at væ­re flan­ke­ret af an­dre.

Nyt magt­hie­rar­ki

» Hun har ik­ke be­hov for på sam­me må­de som tid­li­ge­re for­mænd at de­mon­stre­re, at al­le fløje skal væ­re re­præ­sen­te­ret, når hun kom­mer med et bud­skab, « si­ger hun.

Jes­per Ter­man­sen, som er po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ra­dio24­syv, har og­så no­te­ret sig, at det er Met­te Fre­de­rik­sens før­ste store manifestation på tv, si­den hun blev for­mand. » Jeg ser det så­dan set ba­re som et sig­nal om, at sce­nen er hen­des og in­gen an­dens, « si­ger han.

Men som­mer­grup­pe­mø­det hav­de og­så et an­det - og må­ske langt vig­ti­ge­re - for­mål, for her så man for før­ste

Jes­per Ter­man­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ra­dio

24syv

gang det nye magt­hie­rar­ki i par­ti­et ud­fol­de sig.

Med Mo­gens Lyk­ke­toft pla­ce­ret i FN i New York er det sid­ste med­lem af kvar­tet­ten ’ De Fan­ta­sti­ske Fi­re’ en­de­gyl­digt ude af bil­le­det. De ti­der, da han sam­men med Poul Nyrup, Svend Auken og Ritt Bjer­re­gaard kun­ne sty­re par­ti­er, en­ten fra for­sæ­det el­ler fra bag­sæ­det, er for­bi.

Nu hed­der kvar­tet­ten - el­ler ’ Fi­re­ban­den’, som den og­så be­næv­nes - Met­te Fre­de­rik­sen, Hen­rik Sass Lar­sen, Bjar­ne Cory­don og Ni­co­lai Wam­men. Al­le fi­re be­sid­der so­lid mi­ni­ste­rer­fa­ring og har præ­get par­ti­et i en år­ræk­ke. Nu sid­der de på de magt­ful­de po­ster som for­mand, grup­pe­for­mand, næst­for­mand i fol­ke­tings­grup­pen og po­li­tisk ord­fø­rer.

Kaf­fe­klub­ber i be­væ­gel­se

Før som nu kan in­tet be­slut- tes i par­ti­et, uden at de er ta­get i ed. Po­si­tions­kam­pen blev al­le­re­de ind­ledt kort ef­ter val­get i ju­ni. Det ske­te på den må­de, at par­tiets be­røm­te kaf­fe­klub­ber sat­te sig i be­væ­gel­se.

Magnus He­u­ni­cke, Ni­co­lai Wam­men og Dan Jør­gen­sen for­lod de­res gam­le grup­pe­ring og dan­ne­de Frokost­klub­ben.

De fik føl­ge­skab af en hånd­fuld med­lem­mer af kaf­fe­klub­ben Rust­ban­ker­ne, der ef­ter­føl­gen­de har ned­lagt sig selv.

Den an­den store kaf­fe­klub, Mor­gen­mads­klub­ben, fort­sæt­ter un­der le­del­se af Hen­rik Sass Lar­sen og med Bjar­ne Cory­don og Mor­ten Bødskov som sty­ren­de med­lem­mer.

Al­le bak­ker op

I det om­fang det gi­ver me­ning at ta­le om po­li­ti­ske for­skel­le på de to store klub­ber, lig­ger Mor­gen­mads­klub­ben en anel­se til høj­re. Klart til ven­stre for de to be­fin­der kaf­fe­klub­ben Net­vær­ket sig. Det er her, Per­nil­le Ro­sen­krantzTheil og Pe­ter Hum­mel­gaard er med.

Kaf­fe­klub­ber­nes rolle som skal­ke­skjul for fløj­kri­ge hø­rer for­ti­den til.

Al­le tre klub­ber bak­ker 100 pct. op om Met­te Fre­de­rik­sen. Der­i­mod tje­ner de et vig­tigt for­mål ved for­de­lin­gen af ord­fø­rer­ska­ber. De er ga­ran­tien for, at den in­ter­ne magt­ba­lan­ce hol­des.

Met­te Fre­de­rik­sen står som den ene­ste uden for kaffeklubberne. Da hun kort ef­ter val­get sat­te sit le­del­ses­hold, blev de to­ne­an­gi­ven­de med­lem­mer af kaffeklubberne ta­get i ed.

Jeg ser det så­dan set ba­re som et sig­nal om, at sce­nen er hen­des og in­gen an­dens Hun har ik­ke be­hov for på sam­me må­de som tid­li­ge­re for­mænd at de­mon­stre­re, at al­le fløje skal væ­re re­præ­sen­te­ret, når hun kom­mer med et bud­skab

Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Claus Fi­sker

Met­te Fre­de­rik­sen var no­get over­ra­sken­de ik­ke flan­ke­ret af si­ne se­kun­dan­ter, da hun i går mød­te pres­sen.

Fo­to: Claus Fi­sker Uden for ka­te­go­ri MET­TE FRE­DE­RIK­SEN Har truk­ket sig fra Net­vær­ket pga. for­mandstit­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.