S VIL TA­LE FI­NANS­LOV MED LØK­KE

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø og Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

På sit før­ste som­mer­grup­pe­mø­de som So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand frem­lag­de Met­te Fre­de­rik­sen ( S) tre krav, hun vil ha­ve med til for­hand­lings­bor­det, når der til ef­ter­å­ret skal for­hand­les en fi­nans­lov for næ­ste år på plads.

Og den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand er­klæ­re­de sig pa­rat til at ind­gå en bred af­ta­le med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V).

» Dan­mark er for vig­tigt til blokpo­li­tik. Det gæl­der og­så for fi­nans­lo­ven 2016. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne øn­sker at for­hand­le en fi­nans­lov med Ven­stre. Det vil væ­re til for­del for dansk øko­no­mi og der­med og­så for Dan­mark, hvis Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ind­går en bred fi­nans­lo­vs­af­ta­le, « sag­de Met­te Fre­de­rik­sen fra ta­ler­sto­len i Sil­ke­borg. De tre krav går på at styr­ke fæl­les­ska­ber­ne, så det øko­no­mi­ske rå­de­rum kom­mer al­le til gavn, at gø­re Dan­mark dyg­ti­ge­re, så og­så ufag­lær­te får mu­lig­hed for at dyg­tig­gø­re sig, og for det tred­je at gø­re Dan­mark ri­ge­re.

» Det går hel­dig­vis fremad med at ska­be job. Men det kom­mer ik­ke af sig selv. Det kræ­ver go­de ram­me­be­tin­gel­ser for virk­som­he­der­ne, « sag­de Met­te Fre­de­rik­sen, der sam­ti­dig un­der­stre­ge­de, at kam­pen mod so­ci­al dum­ping skal in­ten­si­ve­res: » Det skal væ­re dan­ske job på dan­ske løn- og ar­bejds­vil­kår. «

Men selv om den nyud­nævn­te for­mand præ­di­ker op­gør med blokpo­li­tik, vil hun ik­ke sik­re bre­de po­li­ti­ske af­ta­ler for en­hver pris: » Hvis et af de bor­ger­li­ge par­ti­er mi­ster til­li­den til Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster, så hol­der vi ik­ke hån­den un­der re­ge­rin­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.