Unikt tem­pel sprængt af IS

Is­la­misk Stat øde­læg­ger 2.000 år gam­melt tem­pel

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: AFP

HI­STO­RI­E­LØS­HED

De vol­de­li­ge ek­stre­mi­ster i Is­la­misk Stat nø­jes ik­ke med at hals­hug­ge uskyl­di­ge med­men­ne­sker.

Og­så fle­re uer­stat­te­li­ge old­tids­min­der har mør­ke­mæn­de­ne set sig ga­le på.

Se­ne­st er det gå­et ud over vig­ti­ge de­le af det uvur­der­li­ge tem­pel i Pal­myra i Sy­ri­en, så det nu ik­ke læn­ge­re i sam­me grad er et hånd­gri­be­ligt be­vis på, hvor­dan ver­den så ud for 2.000 år si­den.

I ste­det sør­ge­de en ræk­ke spræng­lad­nin­ger på de hi­sto­ri­ske søj­ler for, at det ene­stå­en­de tem­pel blev pul­ve­ri­se­ret

Ter­r­o­ri­ster­ne i Is­la­misk Stat til­tvang sig kon­trol over Pal­myra i maj, og har tid­li­ge­re be­nyt­tet de hi­sto­ri­ske ram­mer i ru­i­ner­ne af ste­dets ro­mer­ske te­a­ter som kulis­se på vi­deo­er og billeder til ma­ka­bre mas­se­hen­ret­tel­ser.

Hen­ret­te­de ar­kæ­o­log

I sid­ste uge måt­te den 82- åri­ge chef- ar­kæ­o­log på ste­det, Kha­led al- Asaad, bø­de for ter­r­o­ri­ster­nes blodtørst med sit liv ved en . of­fent­lig hen­ret­tel­se ved Pal­myras mu­se­um.

Bå­de mor­det på den gam­le mand og de ef­ter­føl­gen­de øde­læg­gel­ser af de hi­sto­ri­ske tem­pel­byg­nin­ger, har få­et for­døm­mel­sen til at reg­ne ned over ger­nings­mæn­de­ne i Is­la­misk Stat. » Den må­l­ret­te­de og sy­ste­ma­ti­ske øde­læg­gel­se af Sy­ri­ens kul­tu­rel­le arv har nå­et et hidtil uset ni­veau, « er­klæ­re­de ek­sem­pel­vis Unescos ge­ne­ral­di­rek­tør, Iri­na Boko­va, der kald­te det de vær­ste hi­sto­ri­ske øde­læg­gel­ser si­den An­den Ver­denskrig.

Unescos ge­ne­ral­di­rek­tør har des­u­den ud­talt, at ’ den slags er krigs­for­bry­del­ser, og ger­nings­mæn­de­ne må bli­ve stil­let til an­svar for de­res hand­lin­ger’.

Hun for­søg­te al­le­re­de da­gen ef­ter Is­la­misk Stats erobring af Pal­myra at ap­pel­le­re om en øje­blik­ke­lig vå­ben­hvi­le i og om­kring ste­det.

» Det er et yderst vig­tigt Ver­dens­arvs- sted, der til­hø­rer he­le men­ne­ske­he­den, og vi har an­sva­ret for at be­skyt­te og be­va­re det, « ar­gu­men­te­re­de hun blandt an­det. Men alt­så for­gæ­ves.

Det 2000 år gam­le og uer­stat­te­li­ge tem­pel i Pal­myra er end­nu et af of­re­ne for bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en.

Et ar­kiv­fo­to fra 2009 vi­ser de­le af den uvur­der­li­ge gam­le by Pal­myra i Sy­ri­en. Fo­to: AFP

IS har of­fent­lig­gjort billeder, der vi­ser be­hol­de­re med spræng­stof­fer på de 2.000 år gam­le søj­ler.

En vi­deo vi­ser ru­i­ner­ne ef­ter eks­plo­sio­nen i de hi­sto­ri­ske tem­pel­byg­nin­ger. Fo­toi: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.