Skat­tesvin­del for 6,2 mia. kr.

BT - - NYHEDER - Ansv@ bt. dk

FUP

An­ders Svend­sen

En gi­gan­tisk svin­del­sag med mil­li­ar­der af skat­te­kro­ner er un­der op­sej­ling.

Skat fryg­ter, at statskas­sen er ble­vet snydt og bed­ra­get for ik­ke min­dre end 6,2 mia. kr. af uden­land­ske kri­mi­nel­le. Sa­gen er over­dra­get til Bag­mand­spo­li­ti­et, og skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) har væ­ret nødt til at ori­en­te­re Fol­ke­tin­get.

Ber­ling­s­ke skri­ver i dag, at Skat mistæn­ker svind­ler­ne for at mis­bru­ge store dan­ske børsno­te­re­de sel­ska­ber.

Ved hjælp af fal­ske do­ku­men­ter og stemp­ler har svind­ler­ne få­et Skat til at tro på, at de eje­de dan­ske ak­tier og hav­de be­talt ud­byt­teskat. Der­for kun­ne de ef­ter reg­ler om dob­belt­be­skat­ning få re­fun­de­ret ud­byt­teskat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.