’ Vi skal ta­le me­re om vo­res fø­lel­ser’

Det me­ner kron­prin­ses­se Mary, hvis fond står bag et nyt ini­ti­a­tiv, der skal læ­re un­ge at hånd­te­re de store og me­get svæ­re fø­lel­ser

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

KÆ­RE­STE­VOLD

Kron­prin­ses­se Mary lan­ce­re­de i går end­nu et nyt til­tag fra Mary Fon­den. Det nye ini­ti­a­tiv ’ Kær­lig Talt’ ret­ter sig mod te­e­na­ger­ne i 8.- 10. klas­se. Må­let er, at ’ Kær­lig Talt’ skal fore­byg­ge kæ­re­ste­vold.

Hvad gør man, når man er te­e­na­ger og fuld­stæn­dig i si­ne fø­lel­sers vold? Når man bru­ger vold i ste­det for di­a­log, når tin­ge­ne el­ler kæ­re­sten går én imod, og in­gen for­står én. For nog­le går det helt galt, og de ty­er - af man­gel på vi­den - til vold.

Fore­byg­ning

Iføl­ge Mary Fon­den sid­der der i hver ene­ste fol­ke­sko­le­klas­se en til to ele­ver, som en­der i et vol­de­ligt par­for­hold, før de er fyldt 24 år. Det skal Mary Fon­dens ny­e­ste til­tag, ’ Kær­lig Talt’, dæm­me op for. Må­let er at fore­byg­ge kæ­re­ste­vold, for­di 7,4 pro­cent af kvin­der mel­lem 16 og 24, som har haft en kæ­re­ste, har væ­ret ud­sat for vold fra de­res part­ner. Mens tal­let for de un­ge mænd er 4,8 pro­cent.

Der­for skal de store børn ha­ve nog­le red­ska­ber til, hvor­dan de hånd­te­rer al­le de svæ­re fø­lel­ser, så de fra en ung al­der læ­rer at si­ge fra over for kæ­re­ste­vold og læ­rer at ta­le og ik­ke mindst hånd­te­re de store og svæ­re fø­lel­ser som ja­lou­si, af­magt og vre­de.

FAKTA OM KÆ­RE­STE­VOLD I hver ene­ste fol­ke­sko­le­klas­se sid­der en til to ele­ver, som en­der i et vol­de­ligt par­for­hold, før ele­ven er fyldt 24 år. Af de un­ge mel­lem 16 og 24, der har haft en kæ­re­ste, har 7,4 pro­cent af kvin­der­ne og 4,8 pro­cent af mæn­de­ne væ­ret ud­sat for en el­ler fl ere for­mer for kæ­re­ste­vold. Cir­ka 10.000 kvin­der og cir­ka 5.500 mænd mel­lem 16 og 24 år er år­ligt ud­sat for fy­sisk kæ­re­ste­vold. ’ Kær­lig Talt’ pro­jek­tet fra Mary Fon­den skal fore­byg­ge kæ­re­ste­vol­den blandt de un­ge. Kæ­re­ste­vold er ik­ke kun fy­sisk vold, men og­så psy­kisk, seksu­elt, øko­no­misk og ma­te­ri­el vold, der gentager sig. Pro­jek­tet har i for­å­ret væ­ret te­stet i ot­te for­skel­li­ge klas­ser på fem for­skel­li­ge sko­ler. I eft er­å­ret bli­ver ’ Kær­lig Talt’ yder­li­ge­re te­stet på fl ere an­dre sko­ler. ’ Kær­lig Talt’ er skabt af Mary Fon­den i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Fa­mi­lie­ud­vik­ling. Pro­jek­tet har få­et øko­no­misk støt­te fra Ole Kirk’s Fond. Kil­de: Mary Fon­den og Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed

Hvor­for tror De, vi er så dår­li­ge til at ta­le om fø­lel­ser?

» Det er et rig­tigt godt spørgs­mål « .

Kron­prin­ses­se Mary tø­ver lidt, in­den hun fort­sæt­ter.

» Jeg ved ik­ke, hvad sva­ret er, for vi er al­le in­di­vi­der, og nog­le af os er bed­re til at sæt­te ord på vo­res fø­lel­ser end an­dre. Der­for er øvel­ser­ne og tal­ks­howet med til at sti­mu­le­re al­le til at kom­me på ba­nen. At de er­ken­der in­de­ni, at det her vil jeg ger­ne gø­re no­get ved. Men og­så at få red­ska­ber til at læ­re at ud­tryk­ke, hvor­dan man egent­lig har det. Det er en me­get vig­tig egen­skab, at man kan sæt­te ord på si­ne fø­lel­ser. Bå­de her og nu og i frem­ti­den, « for­kla­re­de kron­prin­ses­se Mary til BT eft er lan­ce­rin­gen af ’ Kær­lig Talt’.

In­ter­ak­tivt tal­ks­how

Lan­ce­rin­gen fo­re­gik på Guld­berg Skole på Nør­re­bro, hvor den nu­væ­ren­de 9. d har te­stet pro­jek­tet med stor suc­ces. ’ Kær­lig ’ Talt’ be­står af et in­ter­ak­tivt tal­ks­how, hvor tv- vær- ten Mik­kel Kry­ger fra TV2 har un­ge, eks­per­ter og kend­te i stu­di­et. Sam­men sæt­ter de ord på de svæ­re fø­lel­ser.

Der­u­d­over in­de­hol­der tal­ks­howet og­så for­skel­li­ge kom­mu­ni­ka­tions- og re­fl ek­sions­ø­vel­ser, som ele­ver­ne skal udføre i klas­sen og som hjem­me­ar­bej­de.

» Hå­bet med ’ Kær­lig Talt’ er, at de en til to ele­ver, der sid­der i hver klas­se og bli­ver of­re for kæ­re­ste­vold, kom­mer til at und­gå vold. Men ge­ne­relt hand­ler pro­jek­tet om, at al­le i klas­ser­ne får nog­le red­ska­ber til at hånd­te­re de svæ­re fø­lel­ser og si­tu­a­tio­ner. Men og­så at ’ Kær­lig Talt’ kan væ­re med til at styr­ke de­res re­la­tio­ner og fæl­les­skab, « for­kla­re­de Mary, in­den hun sat­te sig ud i den sor­te ’ Kro­ne 8’ og blev kørt hjem til Ama­li­en­borg igen.

blev sid­ste år tvangsind­lagt i bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­tri­en. Året før var der 165. Kli­nik­chef på Bør­ne- og Ung­doms­psy­ki­a­trisk Cen­ter i Re­gion Ho­ved­sta­den, Jan Kri­sten­sen, si­ger til Me­troxpress, at det oft est dre­jer sig om un­ge mel­lem 14 og 18 år, der er præ­get af psy­ko­ser, de­pres­sio­ner og spi­se­for­sty rrel­ser med sam­ti­di­ge selv­mord­s­for­søg el­ler selvska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.