Tørt og sol i sep­tem­ber

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VEJRPROGNOSE

Eft er at reg­nen igen har meldt sin an­komst i Dan­mark, har man­ge slu­kø­ret meldt som­me­rens af­slut­ning. Men fortvivl ik­ke, ly­der det fra DMI. Vej­ret vil igen ven­de i sep­tem­ber og by­de på da­ge med solskin og ge­ne­relt tør­vejr.

» Der er ret go­de chan­cer for, at vi får lidt fl ere høj­tryk fra om- kring 10. sep­tem­ber og et ret sta­bilt vejr det me­ste af må­ne­den. Vej­ret vil kun­ne nå op på lidt over 20 gra­der i den mid­ter­ste pe­ri­o­de, « si­ger Martin Lind­berg, ener­gi­me­te­o­r­o­log hos DMI.

Han for­tæl­ler vi­de­re, at re­sten af au­gust og be­gyn­del­sen af sep­tem­ber vil væ­re re­la­tivt grå og vars­ler, at der de næ­ste 10 da­ge vil væ­re en del regn. Der­eft er vil vej­ret ven­de.

15- 20 gra­der

» I be­gyn­del­sen af sep­tem­ber vil et høj­tryk bli­ve byg­get op over De Bri­ti­ske Øer, og det vil sta­bi­li­se­re vej­ret her­hjem­me. Så eft er den regn­ful­de pe­ri­o­de får vi en pe­ri­o­de med tørt vejr og tem­pe­ra­tu­rer på om­kring 15- 20 gra­der, « si­ger Martin Lind­berg.

Han pe­ger sam­ti­dig på, at sam­men­lig­net med tid­li­ge­re års vejr vil tem­pe­ra­tu­rer­ne i sep­tem­ber i år lig­ge lidt hø­je­re end nor­malt og ned­bø­ren lidt la­ve­re.

Mary om­gi­vet af 9. d på Guld­berg Skole på Nør­re­bro, som i for­å­ret var test­klas­se for Mary Fon­dens ny­e­ste til­tag, ’ Kær­lig Talt’. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.