For man­ge che­fer for­dær­ver virk­som­he­den

BT - - NYHEDER - Fre­de­rik M. Ju­el Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

For man­ge kok­ke for­dær­ver ma­den, når det gæl­der an­tal che­fer i en virk­som­hed. Små le­der­grup­per er bed­re end store.

Hvis der er me­re end syv med­lem­mer af en le­der­grup­pe, kan der for al­vor op­stå knas i sam­ar­bej­det.

Det vi­ser en helt dug­frisk un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af kon­su­lentvirk­som­he­den Teg­lkamp & Co., der ar­bej­der med ud­vik­ling af le­der­grup­per. I un­der­sø­gel­sen med­vir­ker 244 le­de­re fra bå­de det pri­va­te og det off ent­li­ge, og de har skul­let sva­re på, hvor­dan de­res egen le­der­grup­pe fungerer. Re­sul­ta­ter­ne i un­der­sø­gel­sen vi­ser groft sagt, at ’ småt er godt – stort er no­get lort’.

Kon­su­lent og di­rek­tør i Teg­lkamp & Co. Sus­an­ne Teg­lkamp på­pe­ger, at en stærk le­der­grup­pe na­tur­ligt nok er uhy­re vig­tig for virk­som­he­den og de resultater, som den ska­ber.

Men i un­der­sø­gel­sen er det kun fi re ud af ti che­fer, der me­ner, at de­res le­der­grup­pe en­ten er god el­ler sær­de­les vel­fun­ge­ren­de. Blandt le­der­grup­per­ne med to til tre med­lem­mer ser det bedst ud. Her er det 53 pct., der me­ner, at de­res grup­pe er vel­fun­ge­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.