Lø­ve dræ­ber sa­fa­ri­gu­i­de

BT - - NYHEDER - An­ders Øster­by Møn­sted Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Na­tio­nal­par­ken Hwan­ge i Zim­bab­we dan­ner end­nu en gang ram­me om en tragisk hæn­del­se.

I sid­ste må­ned blev lø­ven Ce­cil dræbt af den ame­ri­kan­ske tand­læ­ge Wal­ter Pal­mer un­der en il­le­gal lø­vej­agt i par­ken, og tirs­dag mor­gen mi­ste­de en sa­fa­ri­gu­i­de li­vet, da en lø­ve gik til an­greb.

Den 40- åri­ge sa­fa­ri­gu­i­de Qu­inn Swa­les var på en mor­gen­gå­tur med fl ere gæ­ster i par­ken, da en han­lø­ve plud­se­lig an­greb og dræb­te ham. In­gen af turi­ster­ne kom al­vor­ligt til ska­de un­der an­gre­bet.

Hwan­ge Na­tio­nal Park har på sin Fa­ce­book- pro­fi l ud­trykt sorg over hæn­del­sen.

» Det er med stor ærg­rel­se og trist­hed, at vi kan be­kræft e, at vo­res guide Qu­inn Swa­les på fa­tal vis er ble­vet dræbt af en lø­ve. Qu­inn for­må­e­de på bed­ste vis at be­skyt­te gæ­ster­nes sik­ker­hed, og in­gen af par­kens gæ­ster kom al­vor­ligt til ska­de un­der an­gre­bet, « ly­der det.

Qu­inn Swa­les var tid­li­ge­re pi­lot og stam­me­de fra Tre­law­ney i det nord­li­ge Zim­bab­we.

Bå­de Ce­cil og Qu­inn Swa­les’ døds­fald har væ­ret et hårdt slag for Zim­bab­wes turis­me­in­du­stri. Lan­det er nem­lig dybt afh æn­gig af ind­tje­nin­gen fra na­tio­nal­par­ker.

Bå­de Hwan­ge Na­tio­nal Park og re­sten af Zim­bab­we er dybt af­hæn­gig af den turis­me, de vil­de dyr ska­ber. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.