Drop­per tv og føl­ger DRØM­ME­NE

Sis­se Fi­sker har sagt sit job op på DR for at bli­ve selv­stæn­dig

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

De sid­ste ot­te år har Sis­se Fi­sker ar­bej­det på DR, hvor hun har væ­ret vært på Af­tens­howet. Hun har haft en hver­dag med et fast og ef­ter­trag­tet job som kendt tv- vært, hvil­ket har gi­vet en god og sta­bil ind­tægt.

Men det skal væ­re slut nu. Den kend­te tv- vært har nem­lig sagt job­bet op på DR. År­sa­gen er, at Sis­se Fi­sker nu vil væ­re selv­stæn­dig.

» Jeg er helt vildt spændt på de ting, som jeg nu kan ka­ste mig over, men det er da og­så lidt græn­se­over­skri­den­de. Det fø­les lidt som om, at jeg har ka­stet mig ud med faldskærm på ryg­gen. Nu hå­ber jeg ba­re, at den fol­der sig ud, « for­tæl­ler Sis­se Fi­sker om sit valg til BT.

Nu vil hun ha­ve tid til at føl­ge si­ne drøm­me. Rej­se med fa­mi­li­en. Ar­ran­ge­re fe­ster for sy­ge børn på ho­spi­ta­ler. Skri­ve en bog. Og ha­ve me­re tid sam­men med si­ne børn.

Be­slut­nin­gen om at op­si­ge det sik­re og fa­ste job på DR og sø­ge fri­he­den i en hver­dag som selv­stæn­dig er ik­ke en plud­se­lig ind­sky­del­se. Sis­se Fi­sker har gå­et med tan­ken igen­nem læn­ge­re tid, men nu skul­le det væ­re. Nu var det tid.

» Jeg har haft det ski­de sjovt i al­le mi­ne år på DR, og jeg kom­mer helt sik­kert til at sav­ne det. Der­for har jeg da og­så tyg­get lidt på det i et par må­ne­der, men jeg har al­drig prø­vet at væ­re selv­stæn­dig. Og så har jeg ba­re haft et be­hov for at bli­ve ru­sket op og få tid til at la­ve en mas­se ting, jeg sy­nes, er spæn­den­de, « for­tæl­ler Sis­se Fi­sker om si­ne over­vej­el­ser.

Nye pro­jek­ter

Den nye til­væ­rel­se gi­ver Sis­se Fi­sker mu­lig­hed for at gø­re præ­cis, som hun vil. Hun kom­mer selv til at struk­tu­re­re sin hver­dag, for hun er sin egen chef. Og der er al­le­re­de man­ge nye pro­jek­ter i kik­ker­ten, så hun er ik­ke væ­re nervøs for at kom­me til at ke­de sig.

Blandt an­det glæ­der hun sig til at bru­ge me­re ’ kr­udt’ på fri­vil­ligt ar­bej­de og især hjer­te­bar­net Smil- fon­den, der ar­ran­ge­rer fe­ster for sy­ge børn på dan­ske ho­spi­ta­ler, og som hun selv har stif­tet. Men hun de­bu­te­rer og­så som for­fat­ter til novem­ber, og i den for­bin­del­se hå­ber hun at hol­de en mas­se fored­rag, når bo­gen er ud­kom­met. Og så be­ro­li­ger den fol­kekæ­re tv- vært si­ne fans ved at gø­re det klart, at hun ik­ke for­la­der DR helt. Hun fort­sæt­ter på fre­elan­ce­ba­sis og duk­ker op på skær­men i frem­ti­den.

Sis­se Fi­sker har man­ge pro­jek­ter un­der­vejs, og det er ken­de­teg­net for dem al­le, at det er pro­jek­ter, der vir­ke­lig be­ty­der no­get, og som Sis­se Fi­sker helt selv har valgt at bru­ge ti­den på.

Og det er net­op en af de store for­de­le ved at væ­re selv­stæn­dig, for­tæl­ler er­hvervspsy­ko­lo­gen Ma­j­ken Matzau. Som selv­stæn­dig væl­ger du selv, hvor du læg­ger di­ne kræf­ter, og hvil­ke ar­bejds­op­ga­ver du på­ta­ger dig. Der er in­gen, der for­tæl­ler dig, hvad du skal gø­re, for du er din egen chef. På bå­de godt og ondt.

» Det, man vin­der ved at væ­re selv­stæn­dig, er fri­he­den. Fri­he­den til at la­ve li­ge, hvad man øn­sker, og fri­he­den til at be­stem­me selv. Der er in­gen chef, in­gen fa­ste ar­bejds­ti­der, så på den må­de kan man ska­be sin egen pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re. Det vin­der man ved at væ­re selv­stæn­dig, « for­tæl­ler er­hvervspsy­ko­log Ma­j­ken Matzau.

Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at det al­tid er lyk­ken at bli­ve selv­stæn­dig, me­ner Ma­j­ken Matzau. Til­væ­rel­sen som selv­stæn­dig er nem­lig og­så for­bun­det med usik­ker­hed, og der er in­gen ga­ran­ti­er for, at det vil bli­ve en suc­ces.

» Hvis man øn­sker me­re fri- hed, så vin­der man det ved at bli­ve selv­stæn­dig. Til gen­gæld op­gi­ver man tryg­he­den. Det er et far­vel til den fa­ste løn­check, pen­sion, bar­sel og løn un­der fe­rie. Og her­u­d­over si­ger man far­vel til det store net­værk, man har ta­get for gi­vet pro­fes­sio­nelt, « for­kla­rer er­hvervspsy­ko­lo­gen Ma­j­ken Matzau.

Men alt det har Sis­se Fi­sker al­le­re­de ta­get højde for. Og hun er klar på de nye ud­for­drin­ger, der hø­rer med til det at bli­ve selv­stæn­dig.

» Det bli­ver vildt spæn­den­de. Jeg har jo sagt far­vel til den fa­ste løn og go­de pen­sion. Men det bli­ver fedt at ha­ve fuld knald på i en pe­ri­o­de, men og­så kun­ne ha­ve me­re fri bag­ef­ter, « for­tæl­ler Sis­se Fi­sker.

Me­re tid til fa­mi­li­en

Den nye fri­tid skal især bru­ges i sel­skab med fa­mi­li­en. For sav­net til fa­mi­li­en spil­le­de og­så en rolle i Sis­se Fi­skers be­slut­ning om at si­ge job­bet hos DR op. I sin nye hver­dag struk­tu­re­rer hun selv sin tid, og hun reg­ner der­for med at få me­re tid sam­men med man­den, Su­ne Mo­gen­sen, og par­rets to børn, Isak og Samu­el.

» Der har væ­ret af­te­ner, hvor jeg har væ­ret væk fra bør­ne­ne. Nu hvor den æld­ste skal til at star­te i skole, bli­ver det fedt at væ­re me­re sam­men med dem, for jeg får bed­re mu­lig­hed for at plan­læg­ge min tid nu, « for­tæl­ler Sis­se Fi­sker.

Plan­læg­nin­gen er Sis­se Fi­sker og fa­mi­li­en al­le­re­de i gang med. Ind­til vid­le­re er der plan­lagt en to må­ne­ders fe­rie til blandt an­det Cam­bo­dia og Thailand til vin­ter. Det er en stor drøm at rej­se ud og vi­se bør­ne­ne ver­den, ogg der skal væ­re plads og tid til even­tyr. Der­for hå­ber hun og så at­kom­me til at be­sti­ge bjer­ge og læ­re at sur­fe.

Der er in­gen tvivl om, at Sis­se Fi­sker er en even­ty­rer Og det er en vig­tig egen­skab når man sprin­ger ud i at bli­ve selv­stæn­dig. Det for­kla­rer er­hvervspsy­ko­lo­gen Ma­j­ken Matzau:

» Det er et even­tyr at bli­ve selv­stæn­dig, og man skal ha­ve even­ty­ret i ma­ven for at gø­re det. Der er in­gen, der træk­ker dig op med nak­ken, så det er godt at væ­re dre­vet af den in dre ild og den her ska­ber­kraft. Det skal hand­le om at man har den her drøm i ma­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.