Syg­dom brem­se­de Sis­se Fi­skers ak­ti­ve liv

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk

Det var et valg om at føl­ge sit hjer­te, der fik Sis­se Fi­sker til at si­ge job­bet op på DR og bli­ve selv­stæn­dig. Men det var og­så et valg om at gø­re no­get bed­re for sig selv og be­skæf­ti­ge sig med de ak­ti­vi­te­ter, hun fin­der vig­ti­ge.

Med den nye til­væ­rel­se som selv­stæn­dig hå­ber Sis­se Fi­sker at få me­re tid, og der­for har hun sat sig et mål om, at hun skal ha­ve mindst syv ti­mers søvn hver nat. Men hun skal og­så træ­ne sin ’ sva­ge krop’, så hun ik­ke mær­ker så me­get til den rygska­de, hun har lidt af de sid­ste fi­re år. Slut med sport Dan­sker­ne ken­der Sis­se Fi­sker som den smi­len­de tv- vært, der al­tid er fuld af ener­gi. Og hun har al­tid haft fuld fart på ved si­den af kar­ri­e­ren.

Bå­de ma­ra­ton, hånd­bold og styr­ke­træ­ning har fyldt hver­da­gens le­di­ge ti­mer ud, men til sidst sag­de krop­pen fra.

For fi­re år si­den sat­te en syg­dom en stop­per for ak­ti­vi­te­ten. Store smer­ter i ryg­gen tvang hen­de til at ta­ge smer­testil­len­de me­di­cin, så hun fort­sat kun­ne gå på ar­bej­de. Hun søg­te hjælp hos læ­ger og spe­ci­a­li­ster, men in­gen kun­ne for­tæl­le hen­de, hvad der var galt, og hvor­for hun hav­de så ondt i ryg­gen.

Ef­ter to år med kon­stan­te smer­ter tog Sis­se Fi­sker sa­gen i egen hånd, be­stil­te tid til en MR- scan­ning af ryg­gen, og en­de­lig fik hun svar. Scan­nin­gen vi­ste, at hun hav­de få­et to dis­kuspro­lap­ser og syg­dom men Mo­dic- for­an­drin­ger, der er en be­tæn­del­ses­til­stand. Det var et hårdt slag for Sis­seFi­sker, der nu skul­le væn­ne sig til tan­ken om nu at vær kro­nisk ryg­pa­tient og al­drig at skul­le snø­re lø­be­sko­e­ne igen.

I dag har Sis­se Fi­sker det bed­re. An­ti­bi­o­ti­ka- ku­ren vir­ke­de, og så pas­ser hun bed­re på sig selv.

Fo­to: Scan­pix

Sis­se Fi­sker sam­men med sin yng­ste søn. Det er blandt an­det børn, som hun vil bru­ge me­re tid på i frem­ti­den. Bå­de si­ne eg­ne - men og­så gen­nem en­ga­ge­men­tet i Smil- fon­den, der ar­ran­ge­rer fe­ster for sy­ge børn på dan­ske ho­spi­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.