Ko­mi­ke­ren og hans ko­ne klar til børn

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

SKRUK

Den 47- åri­ge Cas­per Chri­sten­sen kan snart fejre et- års bryl­lups­dag med sin un­ge ko­ne, Isa­bel. Så nu mang­ler der kun én ting i ken­dis­par­rets liv: Et fæl­les barn.

De hav­de el­lers drømt om en frem­tid i Los An­ge­les og væ­ret på se­ri­øs ’ hou­se shop­ping’. Men for halvan­det år si­den be­slut­te­de den 47- åri­ge ko­mi­ker Cas­per Chri­sten­sen og hans 19 år yn­gre ko­ne, Isa­bel, som han blev gift med den 13. sep­tem­ber sid­ste år, at bli­ve i Dan­mark.

Her har de slå­et sig ned i en stor villa på Fre­de­riks­berg, hvor og­så Cas­per Chri­sten­sens to børn, Mar­vin og Ca­jsa, bor hos dem, når de ik­ke bor hos de­res mor, Cas­pers eks­ko­ne Anet­te Toft­gård.

Men par­ret drøm­mer om og­så at få ét fæl­les barn, af­slø­rer de i Eu­rowo­mans sep­tem­ber- num­mer.

» Der går nok ik­ke så lang tid, « ly­der det fra Isa­bel Chri­sten­sen, der ud­over at ar­bej­de sam­men med sin mand i hans pro­duk­tions­sel­skab Doug­las En­tertain­ment og­så ejer skøn­heds­sa­lo­nen Blow i København.

Me­re over­skud

Cas­per Chri­sten­sen for­tæl­ler i in­ter­viewet, at han el­lers ik­ke i før­ste om­gang drøm­te om fle­re små­folk, men at det jo kan væ­re svært, når man mø­der én, der ik­ke selv har børn:

» Jeg har jo he­le ti­den godt kun­net for­stå, at Isa­bel ger­ne vil­le ha­ve et barn. Da vi be­slut­te­de at bli­ve i Dan­mark og leve på en ny må­de i hu­set her, gav det me­ning. Jeg vil ger­ne prø­ve at få et barn til og bli­ve sam­men med mo­de­ren. Jeg tror og­så, jeg har me­re over­skud til at ha­ve børn nu end tid­li­ge­re. Jeg hav­de to børn, da jeg var 30, og der var alt­så fart på, « for­kla­rer han.

Par­ret har ef­ter­hån­den væ­ret kæ­re­ster i nog­le år.

I be­gyn­del­sen var de­res for­hold ar­bejds­re­la­te­ret - Isa­bel fik job som Cas­pers per­son­li­ge as­si­stent, for­di hen­des far, Jarl Fri­is- Mik­kel­sen, er hans go­de ven.

Den­gang var Cas­per Chri­sten­sen sta­dig kæ­re­ster med sku­e­spil­le­ren Iben Hjej­le, så der var i før­ste om­gang in­gen amor­i­ner i luf­ten:

» Sor­ry, men jeg tænk­te alt­så ik­ke på dig på den må­de i star­ten, « ly­der det ær­ligt fra Isa­bel.

Si­den blev de dog beg­ge sing­ler, og re­sten er hi­sto­rie.

Cas­per Chri­sten­sen og hans ko­ne Isa­bel Chri­sten­sen er klar til fa­mi­lie­for­ø­gel­se. Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.