ASPI­RIN SÆN­KER RI­SI­KO FOR KRÆFT

Min­dre end en en­kelt ho­ved­pi­nepi­l­le om da­gen kan mind­ske ri­si­ko­en for at få tarm­kræft , vi­ser ny dansk forsk­ning

BT - - SUNDHED - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

Dan­ske for­ske­re har gjort en op­sigtsvæk­ken­de op­da­gel­se. Ace­ty lsa­li­cyl­sy­re - det der og­så kal­des aspi­rin og fi ndes i helt al­min­de­li­ge ho­ved­pi­nepi­l­ler - sæn­ker ri­si­ko­en for tarm­kræft mar­kant. Det vi­ser nye stu­di­er fra Kræft ens Bekæm­pel­se og Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­ta. l

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at dag­lig brug af lav­do­sis aspi­rin, det vil si­ge 75 mg sva­ren­de til min­dre end én en­kelt ho­ved­pi­nepi­l­le, kan mind­ske ri­si­ko­en for tarm­kræft med op til 30 pro­cent.

Kræft ens Bekæm­pel­se kal­der re­sul­ta­ter­ne for mar­kan­te. For­e­nin­gens se­ni­o­r­for­sker og ek­ster­ne lek­tor, Sø­ren Fri­is, der står bag den nye forsk­ning, for­kla­rer:

» Vo­res resultater pe­ger på, at per­so­ner som har et dag­ligt for­brug af lav­do­sis aspi­rin i en år­ræk­ke på me­re end fem år, mind­sker de­res ri­si­ko for at få tarm­kræft med cir­ka 30 pro­cent, « for­tæl­ler han.

Gigt­me­di­ci­nen NSAID har vist sig at ha­ve sam­me eff ekt.

An­dre år­sa­ger

Un­der­sø­gel­sen ba­se­rer sig på me­di­c­in­for­bru­get hos hen­holds­vis 10.000 dan­ske­re, som fi k kon­sta­te­ret tarm­kræft i pe­ri­o­den 1994- 2011, samt me­di­c­in­for­bru­get hos en 10 gan­ge stør­re be­folk­nings­grup­pe uden kræft .

Og de op­sigtsvæk­ken­de resultater er eft er­føl­gen­de ble­vet bragt i det velan­se­te me­di­cin­ske tids­skrift An­nals of In­ter­nal Me­di­ci­ne.

Den nye forsk­ning be­ty­der dog ik­ke, at vi nu til dag­lig skal åb­ne me­di­cin­ska­bet og spi­se ho­ved­pi­nepi­l­ler for at und­gå tarm­kræft , som hvert år ram­mer 4.500 dan­ske­re. Iføl­ge Sø­ren Fri­is skyl­des det, at re­sul­ta­tet kan væ­re på­vir­ket af for­søgs­per­so­ner­nes livs­sti­le.

» Det er vig­tigt at hol­de sig for øje, at der kan væ­re an­dre år­sa­ger til, at man har fun­det en re­du­ce­ret ri­si­ko. Det kan væ­re, at per­so­ner­ne, der har ind­ta­get lav­do­sis aspi­rin dag­ligt gen­nem man­ge år, har en grund­læg­gen­de la­ve­re ri­si­ko for tarm­kræft . Des­u­den er det mu­ligt, at de for ek­sem­pel har haft en sun­de­re kost og dyr­ket me­re mo­tion, « si­ger Sø­ren Fri­is.

Bi­virk­nin­ger

I man­ge år har aspi­rin væ­ret brugt til at fore­byg­ge hjer­te­kar­syg­dom­me, for­di aspi­rin har en blod­for­tyn­den­de eff ekt og der­for for­hin­drer blod­prop­per. Tid­li­ge­re forsk- ning har imid­ler­tid vist, at aspi­rin kan væ­re for­bun­det med en ræk­ke al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger, så­som ma­ve­sår, in­dre blød­nin­ger og hjer­ne­blød­nin­ger.

Net­op der­for op­for­drer Sø­ren Fri­is på in­gen må­de pa­tien­ter til at or­di­ne­re sig selv med hver­ken aspi­rin el­ler NSAID- me­di­cin, så­som gigt­pil­ler. Til trods for at un­der­sø­gel­sen og­så pe­ger på, at NSAID- me­di­cin kan fo­re- byg­ge kræft med op til 30 til 45 pro­cent.

Det er Gun­nar Gisla­son, som er pro­fes­sor i kar­di­o­lo­gi og forsk­nings­chef i Hjer­te­for­e­nin­gen, enig i.

» NSAID er smer­testil­len­de gigt­pil­ler, men de har til gen­gæld vist sig at ha­ve en øget ri­si­ko for hjer­te­kar­syg­dom­me, så­som hjer­tesvigt, øget blod­tryk el­ler blod­prop­per i hjer­tet. Og der­for anbefaler vi ge­ne­relt ik­ke, at man ta­ger den ty­pe me­di­cin, hvis man li­der af en hjer­te­kar­syg­dom, « si­ger han.

Selv­om det end­nu kræ­ver fl ere stu­di­er, før man kan si­ge no­get om, hvor stor en do­sis man skal ta­ge for at fore­byg­ge tarm­kræft , me­ner Sø­ren Fri­is al­li­ge­vel, at re­sul­ta­tet er in­ter­es­sant.

» Det er jo in­ter­es­sant, hvis man kan fi nde en do­sis, hvor ba­lan­cen tip­per til for­del for be­hand­lin­gen i for­hold til bi­virk­nin­ger­ne, « si­ger han.

En sær­lig ri­si­ko

På nu­væ­ren­de tids­punkt er det og­så end­nu uvist, hvem der er be­hand­lin­gens må­l­grup­pe, men iføl­ge Sø­ren Fri­is dre­jer det sig for­ment­lig om per­so­ner, der har en sær­lig ri­si­ko for at få tarm­kræft , el­ler per­so­ner, der li­der af for­sta­di­er til tarm­kræft , el­ler tid­li­ge­re tarm­kræft pa­tien­ter.

Det an­slås, at cir­ka 3132.000 dan­ske­re er ramt af tarm­kræft . Da tarm­kræft i høj grad er be­tin­get af ens livs­stil, kan du for ek­sem­pel spi­se grønt, fuld­korns­rigt og fedt­fat­tigt, und­gå rødt kød og dyr­ke mo­tion for at mind­ske ri­si­ko­en for tarm­kræft .

Dan­ske for­ske­re

i stort gen­nem

brud Tekst: Ma­ria A. Jes­per­sen Gra­fi k: Jep­pe Funder Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.