SÅ­DAN RAM­MER TARM­KRÆFT 31.000- 32.000

BT - - NYHEDER -

... dan­ske­re le­ver med di­ag­no­sen tarm­kræft . Syg­dom­men ram­mer oft est de æl­dre al­ders­grup­per. Knap 4.500 dan­ske­re bli­ver hvert år ramt af tarm­kræft , en­ten ty ktarms-el­ler en­de­tarm­skræft , og knap 2.000 dan­ske­re dør af syg­dom­men hvert år. Cir­ka 12,5 pro­cent af al­le kræft re­la­te­re­de døds­fald skyl­des tarm­kræft .

SÅ­DAN KAN DU FORE­BYG­GE TARM­KRÆFT

1 Tarm­kræft er i høj grad be­tin­get af ens livs­stil, og der­for kan du selv gø­re en lang ræk­ke ting for at fore­byg­ge tarm­kræft 2 Spis de go­de kost­fi bre, det vil si­ge kost­fi bre, som stam­mer fra fuld­kornspro­duk­ter 3 Det har og­så be­ty dning, at man får re­si­stent sti­vel­se, som fi ndes i kog­te, kol­de kar­to­fl er. Det fi ndes og­så i ba­na­ner, der ik­ke er nå­et at bli­ve helt mod­ne 4 Rødt kød øger ri­si­ko­en for tarm­kræft . Und­gå og­så at spi­se for me­get kød fra fi rbe­ne­de dyr, så­som ok­se-, svi­ne­el­ler lam­me­kød 5 Spis mas­ser af grønt­sa­ger, og spis fedt­fat­tigt 6 Dyrk mo­tion

Kil­de: Min­me­di­cin. dk og Gun­nar Gisla­son, pro­fes­sor i kar­di­o­lo­gi og forsk­nings­chef i Hjer­te­for­e­nin­gen, Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, over­læ­ge og læ­ge­fag­lig re­dak­tør hos Kræft ens Bekæm­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.