FA­RE­SIG­NA­LER

BT - - NYHEDER -

Symptomerne vil væ­re for­skel­li­ge, alt eft er hvor svul­sten be­fi nder sig.

Blod i aff ørin­gen, men og­så sort aff øring. For hvis blød­nin­gen sid­der langt op­pe i tar­men, far­ver den aff ørin­gen sort, in­den den

kom­mer ud.

Æn­dre­de af­fø­rings­va­ner, som va­rer me­re end nog­le få

uger og un­der én må­ned. Det vil si­ge, hvis man plud­se­lig får veks­len­de di­ar­ré el­ler for­stop­pel­se, uden at der er no­gen yder­li­ge­re for­kla­ring på det.

Hvis man ik­ke kan tøm­me tar­men or­dent­ligt, el­ler hvis man op­le­ver smer­ter i for­bin­del­se med aff ørin­gen.

Hvis man ge­ne­relt har bøvl med sin ma­ve gen­nem læn­ge­re tid.

Hvis du op­le­ver blod­tab, vægt­tab el­ler fe­ber, som ik­ke kan for­kla­res med en in­fek­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.