Ki­nas krak ramm

Det ki­ne­si­ske børs- kol­laps får ik­ke kun føl­ger for ki­ne­ser­ne

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

ØKO­NO­MI

Usik­ker­he­den på det ki­ne­si­ske ak­tie­mar­ked kul­mi­ne­re­de mandag i et in­fer­no af blodrø­de tal, og straks blev spe­ku­la­tio­ner om ver­den­s­ø­ko­no­mi­ens vel­be­fin­den­de grund­lag for, at der blev solgt ud af ak­tier klo­den over.

Plud­se­lig blev der sat spørgs­måls­tegn ved ver­den­s­ø­ko­no­mi­ens store træk­he­st, det asi­a­ti­ske mar­ked med Ki­na i spid­sen, som hel­ler ik­ke i går fik brem­set ak­tie­fal­det.

For­di Ki­na er så stor en ak­tør på ver­dens­mar­ke­det, så får det en el­ler an­den form for be­tyd­ning for din hver­dag. Stor som lil­le. Til trods for, at man ik­ke ken­der om­fan­get af den ki­ne­si­ske ned­t­ur end­nu, ma­ner Ste­en Bo­ci­an, der er che­fø­ko­nom for Dan­ske Bank, til ro for den al­min­de­li­ge dan­sker.

Usik­ker­hed, men ik­ke kri­se

» Det træk­ker ef­ter vo­res over­be­vis­ning ik­ke op til en ny fi­nan­si­el kri­se. Der er in­gen tvivl om, at der er usik­ker­hed, og man kan ta­be pen­ge på ak­tie­mar­ke­det, men den al­min­de­li­ge dan­sker har ik­ke store be­løb på ak­tier i fri be­hold­ning, og der­for har det ik­ke en di­rek­te på­virk­ning af de­res dag­lig­dag, « si­ger Ste­en Bo­ci­an.

Selv­om den ki­ne­si­ske ned­t­ur ik­ke di­rek­te har be­tyd­ning for dan­sker­nes for­mue, så kan den al­li­ge­vel må­les i kro­ner og øre. Her er fem punk­ter, der på godt og ondt på­vir­kes af, at Ki­na er tvun­get til at let­te fo­den fra vækst­pe­da­len.

ONS­DAG 26. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.