AK­TIER:

BT - - NYHEDER -

Er man pri­vat­in­ve­stor i ak­tier, vil man ta­be pen­ge, da ens in­ve­ste­rin­ger ik­ke læn­ge­re er af sam­me vær­di som tid­li­ge­re. Er man kun ak­tiv på det dan­ske ak­tie­mar­ked, er der ik­ke umid­del­bart grund til be­kym­ring. Man vil kun­ne mær­ke de ki­ne­si­ske chok­bøl­ger, der og­så præ­ger re­sten af ver­den, men det vil sta­bi­li­se­re sig selv in­den for kort tid.

» Den al­min­de­li­ge dan­sker har ik­ke ki­ne­si­ske ak­tier i sær­ligt stort om­fang, men man vil mær­ke det i den for­stand, at det dan­ske mar­ked har re­a­ge­ret, « si­ger Per Hansen, som er in­ve­ste­rings­ø­ko­nom hos Nord­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.