AR­BEJDS­LØS­HED:

BT - - NYHEDER -

Man skal ik­ke fryg­te for sit ar­bej­de, da de dan­ske virk­som­he­der vil gå fri for næv­ne­vær­di­ge kon­se­kven­ser. De tab, nog­le dan­ske virk­som­he­der op­le­ver i Ki­na for ti­den, skyl­des sna­re­re, at den ki­ne­si­ske va­lu­ta er ble­vet nedskre­vet, end uro­lig­he­der­ne på ak­tie­mar­ke­der­ne. Er ens ar­bejds­plads me­get af­hæn­gig af salg til Ki­na, vil den la­ve vækst mu­lig­vis ram­me en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.