Edo­ni­en

BT - - NYHEDER -

Cor­in­ne Am­b­ler, en me­d­ar­bej­der fra Rø­de Kors, der ar­bej­der i det ma­kedon­ske græn­se­om­rå­de, for­tæl­ler, at der er alt for man­ge til at kun­ne hjæl­pe al­le:

» Vi prø­ver at kon­cen­tre­re os om de mest sår­ba­re men­ne­sker - sår­e­de og folk med små børn, « si­ger hun til BBC.

Hos FN me­ner Me­lis­sa Fle­m­ing, at de 28 med­lem­s­sta­ter i Den Eu­ro­pæ­i­ske Uni­on skal sik­re » en ret­fær­dig for­de­ling « af de man­ge asylan­sø­ge­re.

Hun tror, at det vil væ­re mu­ligt at fin­de en løs­ning på den øge­de strøm af flygt­nin­ge, hvis lan­de­ne ar­bej­der sam­men.

» Vi tror helt ær­ligt på, at hvis de kor­rek­te for­an­stalt­nin­ger træf­fes, er det her no­get, som Eu­ro­pa kan hånd­te­re, « si­ger

Mi­gran­ter ven­ter på et tog mod Ser­bi­en, så de kan kom­me vi­de­re mod EU. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.