PEN­SION:

BT - - NYHEDER -

» Den mest di­rek­te virk­ning på ak­tie­fal­det er, at man som al­min­de­lig dan­sker har en pen­sions­op­spa­ring, hvor der lig­ger en mas­se ak­tier, så der­for be­ty­der et aktiefald af den stør­rel­se, vi ser nu, at din pen­sions­op­spa­ring bli­ver en lil­le smu­le min­dre værd, « si­ger Ste­en Bo­ci­an, che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank.

An­de­len af ak­tier i ens in­ve­ste­rings­pro­fil af­gør, om man bli­ver ramt på sin pen­sion og i så fald hvor me­get. Jo stør­re ri­si­ko man har lø­bet, og jo yn­gre man er, des stør­re er ta­bet. Det skal dog be­mær­kes, at man sta­dig­væk får af­kast, blot ik­ke så me­get som tid­li­ge­re for­ven­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.