Mul­ti- ta­len­tet

Mo­ni­ca Ritterband har mindst tre kar­ri­e­rer. Som jour­na­list, som kom­mu­ni­ka­tions­chef og som alt­mu­lig- kunst­ner

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

Næp­pe man­ge – hel­ler ik­ke den, der skri­ver dis­se linjer – er dybt for­tro­lig med den fran­ske for­fat­ter Ju­les Ja­nins lit­teræ­re pro­duk­tion. Men de fl este vil nik­ke gen­ken­den­de til sæt­nin­gen: ’ Jour­na­li­stik kan fø­re til alt, når man for­la­der den i ti­de’.

Da­gens navn blev til no­get helt an­det, da hun for­lod jour­na­li­stik­ken. Og det gjor­de hun så al­li­ge­vel ik­ke helt, som vi skal ven­de tilbage til.

Som stu­di­e­vært og kul­tur­repor­ter ved TV avi­sen blev Mo­ni­ca Ritterband land­skendt i slut­nin­gen af 1980er­ne og be­gyn­del­sen af 1990er­ne.

For­ud hav­de hun gå­et på Dan­marks Jour­na­list­højsko­le og hav­de ar­bej­det for først Ek­stra Bla­det i fi re år og for We­e­ken­da­vi­sen i to, og da hun for­lod DR, var det til for­del for et job som kom­mu­ni­ka­tions­chef og se­ne­re un­der­di­rek­tør ved Carls­berg.

Man skul­le ik­ke tro, det var en stil­ling, no­gen for­lod fri­vil­ligt. Men Mo­ni­ca Ritterband vil­le no­get an­det med sit liv, så eft er seks år ud­skift ede hun bryg­ge­ri­et med til­væ­rel­sen som selv­stæn­dig in­den for kunst og de­sign.

Den be­slut­ning har ført til et væld af op­ga­ver, der spre­der sig fra sto­le og bræn­de­ov­ne over tæp­per og kaff estel til skul­p­tu­rer og ma­le­ri­er.

I man­ge af hen­des ar­bej­der går en lil­le glad, dan­sen­de, men­ne­ske­lig­nen­de fi gur igen. Men el­lers er skul­p­tu­rer­ne oft e ab­strak­te, møb­ler­ne funk­tio­nel­le og tæp­per­ne de­ko­ra­ti­ve.

Der er en ud­præ­get livs­glæ­de til ste­de i Mo­ni­ca Rit­ter­bands vidtspæn­den­de pro­duk­tion, der og­så om­fat­ter ly­rik. Ek­sem­pel­vis bad No­vo Nor­disk på et tids­punkt Mo­ni­ca Ritterband om at skri­ve et digt, der sam­men­fat­te­de virk­som­he­dens vær­di­er. De er si­den ble­vet til en hel sam­ling. For det er jo svært at hol­de op med at skri­ve, når man først har lært det, og nok for­lod Mo­ni­ca Ritterband jour­na­li­stik­ken og in­for­ma­tions­ar­bej­det. Men det var for at kom­mu­ni­ke­re på en ny og an­der­le­des må­de og her­un­der skri­ve bø­ger. I Carls­berg­ti­den ud­kom blandt an­det » Øl­ko­ge­bo­gen – Ha­ne i guld & lidt hi­sto­rie « , og se­ne­st ud­gav Gads hen­des selv­bi­o­gra­fi » Liv­tag og lyk­ke­træf « i 2011.

Årets kunst­ner

Mo­ni­ca Ritterband er ved fl ere lej­lig­he­der ble­vet kå­ret som årets kunst­ner – blandt an­det af Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, hvis dan­ske af­de­ling hun eft er­føl­gen­de blev pro­tek­tor for gen­nem 10 år – og for sin bræn­de­ovns­se­rie for Mor­sø Jern­stø­be­ri har hun mod­ta­get den pre­sti­ge­fyld­te in­ter­na­tio­na­le de­sign­pris Red Dot.

Jour­na­list, kunst­ner og fored­rags­hol­der Mo­ni­ca Ritterband fyl­der 60 år i dag.

Fo­to: Ernst van Nor­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.