Klo­dens en­de­ligt?

BT - - TV - ACTION

Sam Witwi­cky har holdt lav pro­fi l med sin kæ­re­ste, Car­ly, si­den sit sid­ste in­ter­mezzo med Trans­for­mers- ro­bot­ter­ne. Han fi k en me­dal­je af præ­si­den­ten ef­ter sin ind­sats un­der kam­pe­ne i Egyp­ten, men har al­li­ge­vel store pro­ble­mer med at fi nde et ar­bej­de. Snart sker der dog nog­le heft ige be­gi­ven­he­der, der gør, at han må i ak­tion for men­ne­ske­he­den igen! De go­de Au­to­bot- ro­bot­ter med Op­ti­mus Prime i spid­sen op­da­ger nem­lig, at der er lan­det et rum­skib fra de­res hjem­pla­net Cy­ber­tron på bag­si­den af Månen. Om­bord på rum­ski­bet er et hem- me­ligt ” ob­jekt”, som vil kun­ne sik­re Au­to­bots- ro­bot­ter­ne en sejr over de on­de De­cep­ti­cons. Men De­cep­ti­cons er selv­føl­ge­lig og­så me­get in­ter­es­se­re­de i at få fi ngre i det­te ” ob­jekt”, og snart eft er er kæm­pero­bot­ter­ne i krig. Un­der den­ne krig hjæl­per Sam igen Au­to­bot- ro­bot­ter­ne, og da kon­fl ik­ten eska­le­rer, kom­mer Chi­ca­go i fa­re for at bli­ve ud­s­let­tet af kæm­pero­bot­ter­ne. Sam sæt­ter nu alt ind på at red­de sig selv, si­ne kæ­re

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: og by­en. I takt med at trus­len bli­ver stør­re og stør­re, duk­ker der nye al­li­e­re­de op, men desvær­re duk­ker der og­så nye fj en­der op. ( Zulu)

Shia La­Beouf er tilbage i rol­len som Sam Witwi­cky i Mi­cha­el Bays actionfi lm ” Trans­for­mers 3: Dark of the Moon” fra 2011.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.