OL I TER­R­ORENS TEGN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 43 år si­den 1972: Fo­to: Scan­pix

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er ik­ke helt den har­moni, som du kun­ne øn­ske dig. Det er dog vig­tigt, at du ik­ke ta­ger det som din op­ga­ve. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er ro­man­tik og spæn­den­de mø­der i luft en. Det kan sag­tens væ­re i dag, at du mø­der den ene­ste ene. Du er i dit udad­vend­te og sjove hjør­ne. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Ik­ke ti vil­de he­ste kan få dig til at gø­re no­get, som du ik­ke har lyst til i dag. Og rent fak­tisk er der ik­ke ret me­get, du har lyst til. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er god grund til at glæ­de dig over de ting, som sker i dag. Du vil få en sær­lig med­del­el­se, som i høj grad vil væk­ke di­ne am­bi­tio­ner. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan godt glæ­de dig til, at du i dag vil mø­de et be­stemt men­ne­ske, som i høj grad vil gi­ve dig in­spira­tion til din ar­bejds­mæs­si­ge frem­tid. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er go­de strøm­nin­ger fra pla­ne­ten Sa­turn, som bl. a. sym­bo­li­se­rer al­vor og an­svar. Der­for er det en god dag til at fo­re­ta­ge be­græns­nin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du skal væ­re yderst var­som med, hvad du si­ger og til hvem. Du kan træ­de no­gen over tæ­er­ne, og­så selv­om det slet ik­ke er din hen­sigt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne, hvor du nær­mest kan fo­rel­ske dig selv i hvem som helst. Du ser li­vet med ly­se­rø­de bril­ler, så pas på. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*

77). ( Svær 31). ( Mid­del 45). ( Nem

De dan­ske del­ta­ge­re ved ind­mar­chen ved OL i Mün­chen, hvor Pe­der Pe­der­sen bæ­rer Dan­ne­brog. Men OL ’ 72 vil først og frem­mest bli­ve hu­sket for det palæsti­nen­si­ske ter­r­or­an­greb, som dræb­te 11 is­ra­el­ske idræts­folk og en tysk be­tjent. Fem af de ot­te ter­r­o­ri­ster blev og­så dræbt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.