BE­VIS DIG, BENDT­NER

Man skal væ­re på top­pen he­le ti­den for at kla­re sig i top­pen af eu­ro­pæ­isk fod­bold. Men Mor­ten Ol­sen har kun set Ni­ck­las Bendt­ner præ­ste­re i seks uger for tre år si­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅR­DE ORD Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ ber­ling­s­ke. dk

Tre mål med 62 mi­nut­ters spil­le­tid er en sta­ti­stik, selv Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do vil­le slå sig på bry­stet over. Men de flot­te tal til­hø­rer hver­ken den ar­gen­tin­ske trold­mand el­ler den po­rtu­gi­si­ske må­l­ma­ski­ne.

Nej, de til­hø­rer så­mænd en dansk en­fant ter­rib­le. Ni­ck­las Bendt­ner har ta­get hul på sæ­so­nen i fem­te gear i fol­ke­vogns­klub­ben Wol­fsburg, hvor­til han bå­de har skaf­fet en tysk Su­per Cup- ti­tel og i den for­gang­ne we­e­kend et po­int i Bun­des­liga­en.

Ef­ter fle­re sæ­so­ner uden no­gen form for suc­ces på di­ver­se klubhold har Bendt­ner ramt en målsti­me for den ar­bejds­gi­ver, der hvert år be­ta­ler ham en fyr­ste­lig hy­re på knap 20 mil­li­o­ner kro­ner.

Men li­ge lidt hjæl­per det. De ba­re 62 mi­nut­ters spil­le­tid – for­delt på i alt fi­re kam­pe – er det ty­de­lig­ste be­vis på, at Bendt­ner fort­sat ik­ke er første­valg hos sid­ste sæ­sons Bun­des­liga- to­er. Hol­land­ske Bas Dost fast­hol­der fort­sat dan­ske­ren i en re­ser­verol­le.

Da Bendt­ner var på top­pen

Det er Bendt­ner imid­ler­tid ik­ke til­freds med. Han vil ik­ke nø­jes med at væ­re joker i en af Tys­klands bed­ste klub­ber. Men er den dan­ske lands­holds­an­gri­ber over­ho­ve­det god nok til det, der kan be­teg­nes som ’ en top­klub’ – og har han men­ta­li­te­ten og ar­bejds­mora­len til det?

Spørgs­må­let er ble­vet rejst før. Men nu rej­ses det og­så af en af hans stør­ste støt­ter, land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen.

» Ni­ck­las var rig­tig god i seks uger i 2012 i Po­len og Ukrai­ne. Det var sik­kert og­så en af grun­de­ne til, at Wol­fs- burg tog ham. Men det var seks uger. Top­fod­bold er nu om stun­der 11 må­ne­der, så har du en må­neds fe­rie, og så kø­rer det he­le igen. Så­dan er det, hvis du vil væ­re med, hvor det sner, « ly­der det fra Mor­ten Ol­sen, der i går udt­og 22 af de 23 spil­le­re, der i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber skal spar­ke det dan­ske lands­hold nær­me­re EM mod Albanien og Ar­me­ni­en.

Er han god nok?

Ni­ck­las Bendt­ner er na­tur­lig­vis blandt de 22 ud­tag­ne, og for en gangs skyld kom­mer han til en lands­holds­sam­ling med mål på samvit­tig­he­den fra klubhol­det. Men Mor­ten Ol­sen la­der sig ik­ke im­po­ne­re så let. Han vil se me­re fra Bendt­ner.

» Hvis du væl­ger top­klub­ber, er det en brutal ver­den. El­lers skal du væl­ge en mel­lem­klub. For du skal præ­ste­re he­le ti­den for at væ­re med i de helt store klub­ber, der skal spil­le Champions League hvert år, « si­ger Ol­sen.

Men er Ni­ck­las Bendt­ner god nok til at væ­re første­an­gri­ber i en klub, der er num­mer to i Tys­kland?

» Det må han jo be­vi­se. Jeg har ik­ke sva­ret. Det er ham, der skal gi­ve det. Det vil hans træ­ner og­så si­ge, « fast­slår land­stræ­ne­ren.

Kon­kur­ren­cen er nem­lig enorm i de stør­ste klub­ber. Her ar­bej­des der kon­stant. Og net­op dét er no­get, der ik­ke nød­ven­dig­vis for­bin­des med Ni­ck­las Bendt­ner.

» Vi ser fod­bold­spil­le­re, som nær­mest ik­ke har fe­rie, men in­ve­ste­rer i de­res eg­ne fy­si­ske træ­ne­re, « si­ger Ol­sen.

» Vil du væ­re med i de store klub­ber, ko­ster det. Og så kan du som 35-36- årig si­ge ’ nu vil jeg la­ve no­get an­det’, « fort­sæt­ter land­stræ­ne­ren.

Og her har ik­ke ba­re Ni­ck­las Bendt­ner, men al­le dan­ske fod­bold­spil­le­re et pro­blem. De er gan­ske en­kelt ik­ke klar til at of­re det, der skal til, for ik­ke ba­re at slå igen­nem, men og­så bli­ve på top­pen i Eu­ro­pas bed­ste klub­ber.

» Der er en­gang imel­lem en blød­sø­de­n­hed i Dan­mark. Det er sik­kert og­så der­for, vi får vo­res spil­le­re tilbage igen ( når de har væ­ret i ud­lan­det, red.), « slut­ter Mor­ten Ol­sen.

Ni­ck­las Bendt­ner får mu­lig­he­den for at mod­be­vi­se Mor­ten Ol­sen ’ first hand’ 4. sep­tem­ber, når Albanien be­sø­ger Par­ken til EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen, som Dan­mark er tvun­get til at vin­de.

Ni­ck­las var rig­tig god i seks uger i 2012 i Po­len og Ukrai­ne. Det var sik­kert og­så en af grun­de­ne til, at Wol­fsburg tog ham

Mor­ten Ol­sen

Ni­ck­las Bendt­ner har få­et en god start for Wol­fsburg i den­ne sæ­son, men land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen me­ner, at an­gri­be­ren skal vi­se et højt ni­veau over læn­ge­re tid, hvis han skal kun­ne gø­re sig i en top­klub. Fo­to: DPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.