Ol­sens lil­le stik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NI­CK­LAS BENDT­NER HAR rent må­l­mæs­sigt få­et en drøm­mestart på den nye sæ­son. Alt, lands­holds­an­gri­be­ren rø­rer ved for ti­den, ry­ger i net­tet, og selv­til­li­den har som en na­tur­lig kon­se­kvens der­af få­et ik­ke ba­re ét, men fl ere nøk opad.

Bendt­ners suc­ces er na­tur­lig­vis godt nyt for det dan­ske lands­hold, der gan­ske en­kelt er nødt til at vin­de den kom­men­de kamp mod Albanien i et ud­solgt Te­lia Par­ken. En Bendt­ner i top­form for­ø­ger gan­ske en­kelt det dan­ske holds sej­rs­chan­cer be­trag­te­ligt. For når Bendt­ner er god, er in­gen spil­le­re i den rød- hvi­de trø­je vig­ti­ge­re end ham. AL­LI­GE­VEL FOR­SØ­GER LAND­STRÆ­NER Mor­ten Ol­sen nu at stille små spørgs­måls­tegn ud for lands­hol­dets uan­gri­be­li­ge første­an­gri­ber. Hø­rer Bendt­ner over­ho­ve­det hjem­me i en top­klub som Wol­fsburg, når man tæn­ker på, at han kun i seks uger un­der EM i 2012 har vist det ni­veau, han vir­ke­lig in­de­hol­der, spør­ger land­stræ­ne­ren.

Og Ol­sen har na­tur­lig­vis ret. Ni­ck­las Bendt­ner har et ta­lent og en fy­sisk til­ste­de­væ­rel­se til at væ­re en an­gri­ber på et langt hø­je­re kon­stant ni­veau, end hvad han har vist på klub­plan. Vi har set ta­len­tet i dryp på lands­hol­det og – som Ol­sen an­fø­rer – i en lidt læn­ge­re pe­ri­o­de un­der EM for tre år si­den. Men det er ba­re ik­ke nok, hvis man skal og vil spil­le i den ab­so­lut­te eu­ro­pæ­i­ske top. Og det vil Bendt­ner. Det har han be­vist med sit skift e til først Ju­ven­tus og si­den Wol­fsburg. MEN HVOR­FOR KOM­MER den slags nu fra Mor­ten Ol­sen? Hvor­for læ­ner land­stræ­ne­ren sig ik­ke ba­re tilbage og ny­der, at han for en gangs skyld får en Ni­ck­las Bendt­ner i trup­pen, der ik­ke først skal træk­kes op som en spil­ledå­se?

Det gør Ol­sen ik­ke, for­di han ken­der Ni­ck­las Bendt­ner. Bed­re end de fl este i øv­rigt. Ol­sen ved, at en tir­ret Bendt­ner med no­get at be­vi­se er langt bed­re at få i lands­holds­fol­den, end en selv­til­freds spil­ler med næ­sen en smu­le i sky.

Bendt­ner har spil­let si­ne bed­ste land­skam­pe – som mod Ita­li­en for snart to år si­den og USA i for­å­ret – på tids­punk­ter, hvor in­gen har tro­et på ham.

Der­for pil­ler Mor­ten Ol­sen me­get be­hæn­digt sin an­gri­ber en smu­le ned. Og han gør det med det mest raf­fi ne­re­de vå­ben af dem al­le: Sand­he­den.

Når Bendt­ner er god, er in­gen spil­le­re i den rød­hvi­de trø­je vig­ti­ge­re end ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.