DET VRIM­LER M

Pe­ter Sø­ren­sen er en af de træ­n­er­kan­di­da­ter, Es­b­jerg har haft til sam­ta­le i jag­ten på en ny ch­eft ræ­ner

BT - - ALKA SUPERLIGA - TRÆ­NERJ­AG­TEN Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk mcs@ sporten. dk

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl Es­b­jerg har i lidt over to uger stå­et uden en fast ch­eft ræ­ner, eft er Ni­els Fre­de­rik­sen blev fy­ret, og Su­per­liga- hol­det har i de to se­ne­ste kam­pe væ­ret sty ret af as­si­sten­ter­ne Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen.

Nu kan BT af­slø­re, at sam­ta­ler­ne om en per­ma­nent ch­eft ræ­ner er i gang, og at den tid­li­ge­re AGF- træ­ner Pe­ter Sø­ren­sen, som er le­dig på træ­ner­mar­ke­det, in­den for de se­ne­ste da­ge har væ­ret til sam­ta­le. kom­men­ta­rer, end det jeg har sagt for læn­ge si­den. Det er, at et ch­eft ræ­nerjob i Es­b­jerg selv­føl­ge­lig er in­ter­es­sant, « si­ger han om det le­di­ge træ­nerjob, som iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kun­ne ha­ve væ­ret besat af den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land­træ­ner Glen Rid­ders­holm.

BT er­fa­rer dog, at mester­træ­ne­ren, som og­så er le­dig, på et me­get tid­ligt sta­die fi k til­budt job­bet, men at han fo­re­lø­big har af­vist det.

Mas­ser af træ­ner­nav­ne

Es­b­jerg har imid­ler­tid ik­ke svært ved at fi nde et stort træ­ner­navn, for iføl­ge Ni­els Erik Søn­der­gaard er job­bet så at­trak­tivt, at klub­ben er ble­vet til­budt nav­ne, den slet ik­ke hav­de for­ven­tet. Og fl ere og fl ere kom­mer til he­le ti­den.

» Der er da kom­met en del nav­ne, som vi ik­ke i før­ste om­gang hav­de reg­net med var in­ter­es­se­re­de i job­bet, men vi har ik­ke no­get hast­værk med det her, og i den her fa­se er vi i gang med de ind­le­den­de sam­ta­ler. Vi er ik­ke fær­di­ge med at hol­de mø­der, og der kan sta­dig kom­me fl ere in­ter­es­san­te nav­ne ind. Så sent som i går ( mandag, red.) kom der tre nye, kva­li­fi ce­re­de em­ner op, « si­ger Ni­els Erik Søn­der­gaard og fort­sæt­ter:

» Vi har ik­ke no­gen de­ad­li­ne på, hvor­når vi skal væ­re i mål og præ­sen­te­re en ny træ­ner. Vi har sagt, at den kom­men­de land­skampspau­se kun­ne væ­re et godt tids­punkt at kom­me tæt­te­re på no­get ri­me­ligt. «

» Li­ge nu er der størst fo­kus på, at vi skal ha­ve sat en ri­me­lig trup sam­men i for­hold til luk­nin­gen af trans­fer­vin­du­et om en uge. Og vi har stor til­lid til vo­res nu­væ­ren­de team med Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen i spid­sen. Han og Lars Lun­gi Sø­ren­sen kan sag­tens stå i spid­sen for det her, ind­til vi har fun­det den rig­ti­ge per­son, « slut­ter Es­b­jerg- bos­sen.

Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen har i to kam­pe hen­tet fi re po­int mod FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Pe­ter Sø­ren­sen, tid­li­ge­re træ­ner i AGF, har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger

væ­ret til sam­ta­le i Es­b­jerg. Fo­to: Claus Fi­sker, Hen­ning Bag

ger, An­ne­le­ne Pe­ter­sen, EPA

ONS­DAG 26. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.