’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Ni­els Erik Søn­der­gaard, fun­ge­ren­de sport­s­chef i Es­b­jerg fB

Vi vil ger­ne be­kræft e, at vi har nog­le nav­ne, og at vi har holdt nog­le mø­der med for­skel­li­ge kan­di­da­ter

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Pe­ter Sø­ren­sen én ud af et kan­di­dat­felt på mel­lem fi re og fem per­so­ner.

» Vi har nog­le me­get se­ri­ø­se og me­get, me­get kva­li­fi ce­re­de kan­di­da­ter, der­i­blandt og­så nog­le uden­land­ske, som vi væl­ger at ta­ge en første­hånds­snak med, men hvem de er, vil jeg ik­ke sæt­te navn på, « si­ger Es­b­jergs fun­ge­ren­de sport­s­chef, Ni­els Erik Søn­der­gaard.

» Vi vil ger­ne be­kræft e, at vi har nog­le nav­ne, og at vi har holdt nog­le mø­der med for­skel­li­ge kan­di­da­ter. Og nog­le af dem er da le­di­ge på mar­ke­det, « til­fø­jer han.

Hel­ler ik­ke Pe­ter Sø­ren­sen vil be­kræft e, at han har væ­ret til sam­ta­le i Es­b­jerg.

» Jeg har ik­ke yder­li­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.