Pro­fi l- salg sik­rer Es­b­jerg over­skud

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Gan­ske vist har Es­b­jerg fB ik­ke kla­ret sig spe­ci­elt godt i år i Su­per­liga­en, hvor man i for­å­ret var tæt på nedryk­ning og net­op nu er pla­ce­ret næst­sidst. Pro­ble­mer­ne kan dog ik­ke afl æses på hal­vårs­regn­ska­bet, der vi­ser et over­skud på seks mio. kro­ner.

I for­hold til i fj or er over­skud­det fra trans­fe­rind­tæg­ter - blandt an­det tak­ket væ­re salg af pro­fi ler som Martin Pu­sic, Ed­di Go­mes og Jakob An­ker­sen - ste­get fra 14,6 mio. kr. til 17,5 mio. kr.

Men og­så klub­bens sponsor­ind­tæg­ter er øget.

» Vi kon­sta­te­rer med glæ- de, at er­hvervs­li­vets op­bak­ning til vo­res sport­s­li­ge pro­jekt trods svin­gen­de sport­s­li­ge resultater er us­væk­ket. End­vi­de­re ny­der vi godt af, at EfB Kon­fe­ren­ce fort­sat er i stand til at ska­be go­de resultater, « si­ger klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sø­ren Poul­sen.

Går det som for­ven­tet, kom­mer Es­b­jerg fB, der har en egen­ka­pi­tal på 42,1 mio. kr., ud af in­de­væ­ren­de regn­skabsår med et over­skud på mel­lem én og fi re mio. kr. Tid­li­ge­re for­ven­te­de man et over­skud på mel­lem to og ot­te mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.