’ Jeg skal ik­ke sæl­ges’

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg vil væk fra stor­klub­ben Bay­ern Mün­chen, men den un­ge midt­ba­ne­spil­ler ude­luk­ker ik­ke en le­je­af­ta­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JAG­TEN PÅ SPIL­LE­TID Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg og Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen joko@ sporten. dk/ srkr@ sporten. dk Fo­to: EPA

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

Spe­ku­la­tio­ner­ne om Pi­er­reE­mi­le Højb­jergs frem­tid spid­ser til, mens trans­fer­vin­du­et går på hæld. Mandag blev han ryg­tet til Le­ver­ku­sen på en le­je­af­ta­le. Og net­op at bli­ve le­jet ud er og­så det ene­ste, dan­ske­ren selv ser som en mu­lig­hed.

Højb­jerg er pres­set på spil­le­ti­den i Bay­ern Mün­chen, hvor kon­kur­ren­cen er stjer­nespæk­ket og hård. Ik­ke mindst på grund af stor­klub­bens se­ne­ste ind­køb af Ar­tu­ro Vi­dal til midt­ba­nen.

Den dan­ske lands­holds­spil­ler øn­sker dog ik­ke at skif­te per­ma­nent væk fra klub­ben.

» Hvis det skul­le ske, er en le­je­af­ta­le den ene­ste mu­lig­hed. Jeg skal ik­ke sæl­ges. Men jeg ved ik­ke, hvad der el­lers kom­mer til at ske, « si­ger Højb­jerg til ty­ske BILD om­kring sin egen si­tu­a­tion.

Skal ha­ve spil­le­tid

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har trods den mang­len­de spil­le­tid til Højb­jerg net­op ud­ta­get den 20- åri­ge dan­sker til de vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en hen­holds­vis 4. sep­tem­ber på hjem­me­ba­ne og 7. sep­tem­ber på ude­ba­ne.

Bay­ern- træ­ner ’ Pep’ Gu­ar­di­o­la kig­ger i øje­blik­ket an­dre ve­je end dan­ske­rens. Her fin­des spil­le­re som Phil­lip La­hm, Thi­a­go Alcan­ta­ra, Xa­bi Alonso og Javi Mar­ti­nez. Blot for at næv­ne nog­le af spil­ler­ne fra den pro­fil­tun­ge Bay­ern- midtbane. Og det hol­der ik­ke i læng­den for Højb­jerg.

» Det vig­tig­ste er, hvad han selv vil, og hvad Bay­ern vil. Og hvil­ke mu­lig­he­der der er. Det er de spe­ku­la­tio­ner, Pi­er­re har li­ge nu. Han skal spil­le nu. Det er so­le­klart. De un­ge spil­le­re skal spil­le nu. Om det så er Bay­ern el­ler en an­den klub, du er kom­met til, skal du si­ge ’ det, jeg pri­o­ri­te­rer, det er spil­le­tid’, « si­ger Ol­sen om­kring Højb­jergs ud­sig­ter i den ty­ske stor­klub.

Ol­sen er klar i spyt­tet om­kring Højb­jergs si­tu­a­tion.

» Fod­bold ud­vik­ler sig. Der er kæm­pe­stor kon­kur­ren­ce, men vi så sid­ste år, at de hav­de fi­re el­ler fem på net­op den po­si­tion, der var ska­det. Hvis de al­le er fri­ske, har Pi­er­re et pro­blem, og det har Gu­ar­di­o­la og­så, « ly­der det fra Ol­sen.

Suc­ces i Augs­burg

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg var i sid­ste sæ­son ud­le­jet til Augs­burg, hvor han nød fin suc­ces i Bun­des­liga­en. Her blev det til 16 kam­pe og to mål til føl­ge.

Højb­jerg kom til Bay­ern i 2012 fra Brøndby og har si­den op­nå­et 17 kam­pe på første­hol­det, som han fik de­but for tilbage i april må­ned 2013.

Hvis det skul­le ske, er en le­je­af­ta­le den ene­ste mu­lig­hed. Jeg skal ik­ke sæl­ges. Men jeg ved ik­ke, hvad der el­lers kom­mer til at ske

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ( th.) har i øje­blik­ket ik­ke ud­sigt til den store mæng­de spil­le­tid fra træ­ner ’ Pep’ Gu­ar­di­o­la ( i mid­ten).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.