Malmö sco­rer 104 mio. kr. på CL- kva­li­fi­ka­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­TANT SUC­CES Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Der var vild ju­bel i Malmö FF, da kva­li­fi­ka­tio­nen til ef­ter­å­rets Champions League- grup­pe­spil kom i hus med sej­ren på 2- 0 over Cel­tic hjem­me på Swed­bank Sta­dion.

Re­sul­ta­tet be­ty­der nem­lig, at den sven­ske klub som mini­mum er sik­ret en øko­no­misk ge­vinst på in­tet min­dre end 104 mio. dan­ske kr.

» Det blev langt me­re en­kelt, end jeg på for­hånd hav­de tro­et, « sag­de Mar­kus Ro­sen­berg, der brag­te Malmö FF for­an 1- 0 midt i før­ste halv­leg på et vel­ti­met ho­ved­stød, ef­ter kam­pen til svensk TV6.

Kam­pens dra­ma­ti­ske høj­de­punkt kom i det 39. mi­nut, hvor Cel­tic- an­gri­be­ren Leigh Grif­fit­hs umo­ti­ve­ret plan­te­de et knæ i skrid­tet på An­ton Tin­ner­holm. Men højst over­ra­sken­de nø­je­des den ser­bi­ske dom­mer Mil­orad Ma­zic med at ud­de­le et gult kort.

Ef­ter pau­sen fort­sat­te hjem­me­hol­det sin spil­le­mæs­si­ge op­tur, og kom for­an 2- 0 på ind­skif­te­de Fe­lipe Car­val­hos fuld­træf­fer.

Det er an­det år i træk, at Malmö FF er klar til Champions Le­agu­e­grup­pe­spil­let. Sid­ste år ero­bre­de man blot tre po­int ef­ter en en­kelt sejr mod græ­ske Olym­pi­akos og ne­der­lag i de re­ste­ren­de fem kam­pe i pulj­en, hvor og­så At­léti­co Madrid og Ju­ven­tus delt­og.

Spørgs­må­let er om det kom­mer til at gå bed­re for sven­sker­ne i den­ne ud­ga­ve af den for­nem­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring.

I for­hold til sid­ste sæ­son har træ­ner Åge Ha­rei­de sagt far­vel til en ræk­ke pro­fi­ler, og man er i øje­blik­ket kun num­mer fem i Alls­venskan.

Sejr og ne­der­lag

Der blev spil­let yder­li­ge­re fi­re kam­pe i Champions Le­agie- kva­li­fi­ka­tio­nen. Mo­na­co vandt hjem­me­kam­pen mod Valencia 2- 1, men spa­ni­er­ne gik al­li­ge­vel sam­let vi­de­re med 4- 3.

Her­u­d­over gik Di­na­mo Za­greb, Mac­ca­bi Tel Aviv og Shakh­tar Do­netsk vi­de­re ved at eli­mi­ne­re hen­holds­vis Sken­der­beu, Ba­sel og Ra­pid Wi­en.

Lod­træk­nin­gen til Champions Le­agu­es grup­pe­spil bli­ver fo­re­ta­get i mor­gen kl. 17.45.

Mar­kus Ro­sen­berg og Malmö FF jub­le­de i af­tes over kva­li­fi­ka­tion til Champions League- grup­pe­spil­let. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.