’ Po­kal­fod­bold når det er bedst’

Næst­ved send­te FC Nordsjælland ud i po­kal­mør­ket eft er sur­re­a­li­stisk sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Næst­veds 1. di­vi­sions­hold stod for sæ­so­nens stør­ste po­kal­chok, da hol­det i aft es vandt 1- 0 hjem­me over FC Nordsjælland i an­den run­den af DBU Po­ka­len, selv­om Næst­ved var ni mand mod 11 i næ­sten en ti­me. Træ­ner Mo­gens Krogh kal­der op­le­vel­sen for sur­re­a­li­stik.

» Jeg har al­drig væ­ret med til no­get lig­nen­de. Jeg har væ­ret med til po­kal- over­ra­skel­ser før, men jeg har al­drig væ­ret med til, at et un­der­tip­pet hold vin­der med kun ot­te mark­spil­le­re, « si­ger Mo­gens Krogh eft er sej­ren.

» Jeg ved dår­ligt nok, hvor­dan det kun­ne la­de sig gø­re. Men det er po­kal­fod­bold, når det er bedst, « si­ger den tid­li­ge­re Brøndby- og lands­holds­må­l­mand, der har stå­et i spid­sen for Næst­ved si­den sid­ste sæ­son, hvor han før­te klub­ben til op­ryk­ning til den næst­bed­ste ræk­ke.

Kam­pen be­gynd­te li­ge - dog med FC Nordsjælland som to­ne­an­gi­ven­de. Men den æn­dre­de ka­rak­ter eft er en halv ti­mes spil, hvor først ame­ri­ka­ne­ren Sam­my Ad­jei fi k sit an­det gu­le kort - og der­med rødt. Tre mi­nut­ter se­ne­re fi k og­så Niki Zim­lings lil­le­bror, Jan­nik Zim­ling, mar­chor­dre for en ta­ck­ling i knæhøj­de på FCNs Oli­ver Thy­cho­sen.

» Jeg er ue­nig i den før­ste ud­vis­ning. Den an­den kan godt døm­mes. Men det er jo på en må­de li­ge­gyl­digt, for dømt er dømt, og vi måt­te æn­dre tak­tik, « si­ger Mo­gens Krogh.

» I pau­sen sag­de jeg til spil­ler­ne, at nu måt­te vi spil­le på en må­de, som jeg nor­malt ik­ke går ind for. Vi måt­te lø­be me­get me­re, og så aft al­te vi, at vi skul­le skub­be op, så snart FCN spil­le­de bol­den bag­ud, « for­tæl­ler Mo­gens Krogh.

Hav­de ik­ke holdt til over­tid

FC Nordsjælland over­tog fra slut­nin­gen af før­ste halv­leg alt spil­let, mens de hård­t­ar­bej­den­de sydsjæl­læn­de­re kæm­pe­de det bed­ste, de hav­de lært for at hol­de Su­per­liga­hol­det fra fa­det.

» På et tids­punkt æn­drer jeg tak­tik, så vi nær­mest spil­ler eft er 4- 3- 1- sy­ste­met. Jeg var ik­ke in­ter­es­se­ret i for­læn­get spil­le­tid, og så måt­te vi hå­be på et lucky punch, som så og­så kom, « for­kla­rer Mo­gens Krogh om må­let, der blev sat ind fra 40 me­ters af­stand af Ste­fan Ny­gaard Hansen, der fan­ge­de FCN-må­l­mand Ru­nar Alex Ru­nars­son på mel­lem­hånd.

Re­sten af kam­pen var et sandt bom­bar­de­ment mod Næst­veds mål. Tæt­test på scor­ing var bra­si­li­a­ne­ren Bru­nin­ho på et fris­parks­for­søg, som Næst­veds må­l­mand, Tun­de Ogin­biyi, pa­re­re­de, hvor­eft er FCN send­te bol­den for­bi mål fra fem me­ters af­stand.

» Jeg tror ik­ke, at vi hav­de kla­ret 30 mi­nut­ters ek­stra spil. Og vi har og­så en kamp på søn­dag, vi skal tæn­ke på, « si­ger Mo­gens Krogh med hen­vis­ning til hjem­me­kam­pen mod Fre­de­ri­cia i 1. di­vi­sion, hvor Næst­ved i skri­ven­de stund lig­ger sidst.

» Men nu kan vi til gen­gæld ta­ge en mas­se selv­til­lid med fra den­ne kamp. Hold da op, den var fan­ta­stik. «

Fre­de­ri­cia var og­så i ak­tion i po­kal­tur­ne­rin­gen i går. Det holdt hårdt mod 2. di­vi­sions­hol­det Bra­brand, men med scor­in­gen til 2- 1 i 84. mi­nut sik­re­de Ste­ven So­mers 1. di­vi­sions­hol­det avan­ce­ment til tred­je run­de.

Jeg ved dår­ligt nok, hvor­dan det kun­ne la­de sig gø­re

Mo­gens Krogh om Næst­veds sejr over FCN

Bru­nin­ho kom tæt­test på at sco­re for FC Nordsjælland i af­tes i an­den run­de af DBU Po­ka­len. Men det var 1. di­vi­sions­hol­det Næst­ved, der løb med 1- 0- sej­ren, selv­om hol­det spil­le­de knap en ti­me med to mand fær­re på ba­nen! Ar­kiv­fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.