Det store trans­fer­tri­ck

Er et ud­bredt fæ­no­men i Eng­land, at spil­le­re ind­gi­ver en of­fi­ci­el trans­fe­ran­mod­ning til de res klub­ber, når de vil pres­se et skif­te igen­nem. Men hvor­for gør de sig upo­pu­læ­re blandt fans?

BT - - TRANSFEROVERBLIK - PRES Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Fo­to: EPA, Reu­ters og Action Ima­ges

Han er træt af si­tu­a­tio­nen. Han ved, at stor­klub­ben vil ha­ve ham, men hans nu­væ­ren­de klub vil ik­ke slip­pe ham. Drøm­meskif­tet er li­ge om hjør­net. Og der­for må han ta­ge det sid­ste skridt ud over kan­ten. Sam­men med sin agent stormer han ind på klub­for­man­dens kon­tor med

en for­mel skri­vel­se. En så­kaldt ’ trans­fer request’ – trans­fe­ran­mod­ning. Nu er der in­gen vej tilbage. Oven­stå­en­de sce­na­rie er no­get, som fle­re spil­le­re i en­gelsk fod­bold har væ­ret nødsa­get til at gø­re for at få det øn­ske­de klubs­kif­te igen­nem.

I de se­ne­ste da­ge har man kun­net læ­se me­get om Sai­do Be­ra­hino fra West Bromwich og Jo­hn Sto­nes fra Ever­ton i de en­gel­ske avis­spal­ter. Be­ra­hino vil ger­ne til Tot­ten­ham, mens Sto­nes vil til Chel­sea. Men klub­ber­ne vil ik­ke sæl­ge til den pris, de er ble­vet til­budt. Og hvad gør man så som spil­ler? Man ind­gi­ver en of­fi­ci­el trans­fe­ran­mod­ning til sin klub. Så­dan fo­re­går det i hvert fald sta­dig i Eng­land som et tri­ck i det store trans­fer­spil, der på­går i dis­se da­ge.

Sæt­ter alt på ét bræt

Be­rain­ho og Sto­nes er langt fra de før­ste, der gør det. Sid­ste som­mer ske­te præ­cis det sam­me, da Dejan Lov­ren og Adam Lal­la­na i før­ste om­gang ik­ke fik lov at skif­te fra Sout­hamp­ton til Liverpool. Og og­så Liverpool- ynd­lin­gen Ste­ven Ger­rard har gjort det sam­me i 2005, da han for alt i ver­den vil­le til Chel­sea. Men han blev en af de få, der ik­ke end­te med at få sin vil­je. Det var dog en helt an­den hi­sto­rie om trus­ler mod fa­mi­li­en.

Men Ger­rards si­tu­a­tion vi­ser me­get godt, hvil­ke fø­lel­ser en trans­fe­ran­mod­ning sæt­ter i gang hos fan­se­ne. Man gør sig upo­pu­lær. Me­get upo­pu­lær. Men hvor­for gør man det så?

Det kan Mik­kel Bi­s­choff

sva­re på. Han er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler med for­tid i de en­gel­ske klub­ber Man­che­ster Ci­ty, Coven­try og Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day. Nu fungerer han som fod­bol­d­eks­pert hos SBS.

» Jo­ey Bar­ton gjor­de det fak­tisk i Man­che­ster Ci­ty, da jeg var der. Det er en nor­mal må­de at gø­re tin­ge­ne på, hvis man ved, der er no­gen, der er vil­de med én, og man ger­ne vil væk. Man sen­der et kraf­tigt sig­nal, får det ud of­fent­ligt og får lagt pres på klub­ben. Spil­ler­ne sæt­ter alt på ét bræt, for­di de ved, at de bli­ver upo­pu­læ­re i klub­ben. Der er helt sik­kert fo­re­gå­et en mas­se bag kulis­ser­ne, der ik­ke har fun­ge­ret for spil­le­ren, så det er den sid­ste må­de at læg­ge pres på klub­ben for at få skif­tet igen­nem, « si­ger Bi­s­choff, der på­pe­ger, at ma­nøv­ren er et for­melt levn fra for­ti­den, der hæn­ger ved i en­gelsk fod­bold.

Klub­ber­ne va­sker hæn­der

» Det er lidt di­nosaur- ag­tigt. I an­dre lan­de bli­ver der lagt pres på in­ter­nt og ek­ster­nt, men der er og­så spil­le­re som Luka Mod­ric i Tot­ten­ham, der ik­ke gad at træ­ne til sidst, så jeg sy­nes, det er bed­re på den­ne må­de, selv­om det er me­get for­melt. «

Den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­holds­spil­ler Gary Li­ne­ker blan­de­de sig for ny­lig i de­bat­ten på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

» Trans­fe­ran­mod­nin­ger over det he­le. Klub­ber­ne el­sker det. De får de­res øn­ske­de trans­fer­sum og spil­ler­ne får skyl­den, men de får og­så de­res skif­te, « lød ana­ly­sen fra den tid­li­ge­re stjer­ne­an­gri­ber. Og så­dan kan man og­så væl­ge at se på det, si­ger Bi­s­choff.

» Det er jo rig­tig nok, at klub­ber­ne va­sker hæn­der. De kan si­ge: Vi kan ik­ke gø­re no­get. Spil­le­ren vil ik­ke væ­re her. Men man skal og­så tæn­ke på, at hvis en spil­ler bli­ver så upo­pu­lær, som Ra­he­em Ster­ling var i Liverpool før sit skif­te til Man­che­ster Ci­ty, så præ­ste­rer han ik­ke godt, og til­sku­er­ne buher af ham. Der­for er chan­cen for, at han smut­ter stør­re, så jeg sy­nes, det går beg­ge ve­je. «

Jo­hn Sto­nes, Ste­ven Ger­rard og Sai­do Be­ra­hino har al­le prø­vet det – at ind­gi­ve en of­fi­ci­el trans­fe­ran­mod­ning til di­rek­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.