RYG­TER

BT - - TRANSFEROVERBLIK -

Lei­ce­ster tilbage ef­ter Da­ni­el Amar­tey

Det bed­ste bud på en dansk trans­fer­sa­ga er den alen­lan­ge for­tæl­ling om FC Kø­ben­havns Da­ni­el Amar­tey. Gha­ne­se­ren er ef­ter­trag­tet og ko­ster an­gi­ve­ligt 60 mio. kro­ner, som bå­de Mar­seil­le og Lei­ce­ster skul­le væ­re pa­ra­te til at be­ta­le. Nu er der igen lyd fra den en­gel­ske pres­se, der me­ner, at Lei­ce­ster er tilbage ef­ter Amar­tey:

» Jeg vil ik­ke ta­le om spe­ku­la­tio­ner. Li­ge nu fo­re­træk­ker jeg at ta­le om mi­ne spil­le­re og ik­ke de an­dres spil­le­re, « sag­de ma­na­ger Ra­ni­e­ri, da han blev spurgt til FCKs midt­ba­ne­mand. ( Kil­de: Daily Mail)

Uni­ted mel­der sig ind i kam­pen om De Bruy­ne

Lou­is van Gaal vif­ter med sin teg­ne­bog som en rig­mands­søn i Pu­er­to Ba­nus, for han vil ger­ne bru­ge nog­le af al­le de mil­li­o­ner, som Man­che­ster Uni­ted har at rut­te med. Nu har ma­na­ge­ren ka­stet sin kær­lig­hed på Wol­fsburgs bel­gi­ske or­ke­ster­le­der, De Bruy­ne, der el­lers læn­ge har lig­net en Man­che­ster Ci­ty- spil­ler.

( Kil­de: Sport1)

FC Midtjylland sta­dig ude ef­ter Kad­lec

Va­clav Kad­lec kan væ­re på vej til FC Midtjylland al­li­ge­vel, for i det midtjy­ske hå­ber man sta­dig, at man kan få den util­fred­se an­gri­ber væk fra bæn­ken i Frank­furt. I Midtjylland hå­ber man på et Eu­ro­pa Le­agu­e­e­ven­tyr, der kan hjæl­pe midtjy­der­ne til at over­ta­le Kad­lec. Det er­fa­rer BT.

Il­lar­ra­men­di re­tur til Re­al So­cie­dad

Asi­er Il­lar­ra­men­di blev hen­tet til Re­al Madrid som den dy­re­ste spa­ni­er i klub­bens hi­sto­rie, da man be­tal­te 240 mio. kr. for ham i Re­al So­cie­dad for to år si­den. Det blev al­drig en suc­ces, og nu er Ilarramendi på vej tilbage til Re­al So­cie­dad for min­dre end halv­de­len af den be­tal­te sum. ( Kil­de: AS)

Brøndby nær­mer sig Ju­els­gård

Brøndby er tæt på en ny spil­ler, og det skul­le an­gi­ve­ligt bli­ve Jes­per Ju­els­gård, der er rø­get helt ud i kul­den i den fran­ske Li­gue 2- klub Evi­an. Brøndby og Evi­an skul­le væ­re tæt på enig­hed om en pris, og nu mang­ler ba­re Ju­els­gårds eg­ne per­son­li­ge be­tin­gel­ser for et skif­te. ( Kil­de: Le Daup­hine)

Bar­ce­lo­na af­vi­ser Ney­mar- han­del

Bar­ce­lo­nas præ­si­dent, Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu, af­vi­ser, at der er hold i ryg­ter­ne om et Ney­mar- skif­te til Man­che­ster Uni­ted.

» Det er blot ryg­ter, og hvad folk skri­ver. Der er in­tet om snak­ken. Ney­mar er glad for at væ­re i Bar­ce­lo­na, og vi vil ik­ke ha­ve, at han for­la­der klub­ben over­ho­ve­det, « ly­der det fra præ­si­den­ten. ( Kil­de. Ca­ta­lu­nya Ra­dio)

Mar­seil­le er ble­vet til­budt Ni­ck­las Bendt­ner Den fran­ske stor­klub er på jagt ef­ter en an­gri­ber, og her har dan­ske Ni­ck­las Bendt­ner væ­ret op­pe at ven­de. Iføl­ge det fran­ske me­die Foot Merca­to er Mar­seil­le ble­vet til­budt den dan­ske an­gri­ber. Bendt­ner har i øje­blik­ket suc­ces i rol­len som joker i Wol­fsburg, hvor han er kom­met på tav­len i de se­ne­ste kam­pe, men han står sta­dig ba­gest i an­grebs­kø­en og må star­te kam­pe­ne på bæn­ken. Der­for kan Mar­seil­le må­ske væ­re et godt match. ( Kil­de: Foot Merca­to)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.