Hvis nu Sa­ra Slott var rus­ser...

Dan­ske­ren er gå­et vold­somt frem, si­den hun er vendt tilbage på top­plan ef­ter een fød­sel. Hav­de hun væ­ret rus­ser, vil­le do­ping- mi­stan­ken ha­ve klæ­bet til hen­de

BT - - TRANSFEROVERBLIK - ENORM FREM­GANG Flem­m­ing Brandt

In­den den­ne sæ­son lød den dan­ske re­kord på 400 me­ter hæk på 55,68 se­kun­der. En helt igen­nem respek­ta­bel tid, men og­så en tid, som kun vil­le ha­ve rakt til en plads midt i fel­tet i en af de tre VM- se­mi­fi­na­ler.

Re­kor­din­de­ha­ve­ren hed den­gang Sa­ra Slott Pe­ter­sen – ak­ku­rat som i dag. For­skel­len er ba­re, at den 28-åri­ge hæk­ke­lø­ber nu er en af ver­dens ab­so­lut bed­ste på di­stan­cen, og at hun i ef­ter­mid­dag me­get vel kan lø­be sig til en VM- me­dal­je. Hun har brudt græn­sen på de 54 se­kun­der, så re­kor­den nu hed­der 53,99. En frem­gang, som de fle­ste her­hjem­me nok vil­le for­bin­de med do­ping, hvis det ek­sem­pel­vis var en rus­sisk lø­ber, der på sam­me vis smadre­de si­ne tid­li­ge­re re­kor­der.

Tid­li­ge­re land­stræ­ner og nu­væ­ren­de ch­eftræ­ner ved Eli­te­kraft­cen­ter Vest, Lars Ni­el­sen, kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at man vil­le næ­re så­dan en skep­sis, hvis man op­le­ve­de en til­sva­ren­de frem­gang hos en at­let fra en af de na­tio­ner, som man nor­malt for­bin­der med do­ping.

» Det kun­ne godt tæn­kes, at ne­me­sis ram­mer os der. Det kun­ne da godt tæn­kes, og man kan og­så si­ge så­dan, at jeg tror ik­ke, at der var no­gen – in­klu­si­ve Sa­ra selv – der hav­de reg­net med, at hun kun­ne kom­me til at lø­be så hur­tigt, som hun har gjort nu. Det er kom­met bag på al­le, og­så hen­de selv og hen­des træ­ner. Det er en mar­kant for­bed­ring, men hun har og­så væ­ret væk i tre år. «

Lars Ni­el­sen pe­ger på, at der har væ­ret tegn på, at Aar­hus 1900- lø­be­ren var på vej frem til no­get stort – i hvert fald i lø­bet af det se­ne­ste års tid.

» Der var nog­le in­di­ka­tio­ner sid­ste år, der vi­ste, at Sa­ra var klart bed­re. Og in­den­dørs løb hun hur­ti­ge­re uden hæk­ke, end hun no­gen­sin­de har gjort uden­dørs på en 400 me­ter uden hæk­ke. Så det sid­ste års tid har hun ryk­ket sig mar­kant, « kon­sta­te­rer Lars Ni­el­sen, som gan­ske vist ik­ke selv har træ­net VM- fi­na­li­sten.

Men som tid­li­ge­re land­stræ­ner og ch­eftræ­ner i hen­des klub har han fulgt hen­des ud­vik­ling og kar­ri­e­re på tæt hold.

Lyk­ke­ligt fra­vær

Sa­ra Slott Pe­ter­sen er vendt tilbage til at­le­tik på eli­te­plan, ef­ter hun i ef­ter­å­ret 2013 blev mor. Lars Ni­el­sen har en te­o­ri om, at det fak­tisk kan væ­re en for­del for kvin­de­li­ge at­le­ter at bli­ve mødre.

» Nu har Sa­ra al­drig væ­ret en kraftig pi­ge, men selv en ra­cer­bil kan der op­ti­me­res på. Det er lidt lom­me­fi­lo­so­fisk, og jeg ved ik­ke, om det pas­ser, men det ene­ste tids­punkt, hvor kvin­der slip­per af med de de­po­ter, som de har om­kring de­res hof­ter, er når de am­mer. Og det er med til at op­ti­me­re for­hol­det mel­lem mus ke lkraf­tog kro­p­svægt. «

» Men det rent men­tale og indstil­lings­mæs­si­ge er det vig­tig­ste. Når man har få­et en lil­le, er kvin­de og sta­dig har nog­le am­bi­tio­ner på idræt­tens veg­ne, så bli­ver pri­o­ri­te­rin­gen knivskarp. Når man er der, så er man der, for­di man vil det,

Lars Ni­el­sen, tid­li­ge­re land­stræ­ner

og ik­ke ba­re for­di det er hyg­ge­ligt. Så får in­ten­si­te­ten og ind­sat­sen i træ­nin­gen li­ge et nøk, selv­om man og­så me­ner, at man har væ­ret se­ri­øs tid­li­ge­re. «

Lars Ni­el­sen hå­ber selv­føl­ge­lig på me­tal til Sa­ra Slott i fi­na­len, men han ma­ner til be­sin­dig­hed.

» Som jeg ser det, kan det bli­ve til alt mel­lem en an­den­plads og en sjet­te­plads. Hej­nova er nok i en klas­se for sig selv, men der­ef­ter kom­mer Sa­ra og fi­re an­dre lø­be­re, som er på sam­me ni­veau. Og så skal man hu­ske, at en sjet­te­plads i en VM- fi­na­le og­så er ut­ro­lig flot. Men alt kan ske, Hej­nova kan og­så tyv­star­te el­ler fal­de over en hæk, så det er svært at for­ud­si­ge, hvor­dan det kom­mer til at gå. «

Jeg tror ik­ke, at der var no­gen – in­klu­si­ve Sa­ra selv – der hav­de reg­net med, at hun kun­ne kom­me til at lø­be så hur­tigt

Flb@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.