LANDS­HOLD PÅSKRUMP

DCU spæn­der liv­rem­men ind og ud­nyt­ter ik­ke fuld VM- kvo­te på grund af en an­strengt øko­no­mi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPA­RE­TI­DER Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Mens suc­ce­sen ak­tu­elt klæ­ber sig til cy­kel­spor­tens dan­ske ta­len­ter i det fran­ske eta­pe­løb Tour de l’Ave­nir, har Dan­marks Cyk­le Uni­on ( DCU) væ­ret nødt til at sæt­te tæ­ring ef­ter næ­ring.

Et dun­dren­de un­der­skud har dræ­net uni­o­nens kas­se. Og når der om en må­ned kø­res VM i den ame­ri­kan­ske by Ri­ch­mond, bli­ver det uden fuld be­sæt­ning på må­ske fle­re af de dan­ske lands­hold.

Fo­re­lø­big lig­ger det fast, at det dan­ske U23- land­hold kun kom­mer til at stille med fem af de seks ryt­te­re, man er be­ret­ti­get til.

Lidt af en bet i be­tragt­ning af at Dan­mark har store tra­di­tio­ner i VM- sam­men­hæng og net­op nu kan præ­sen­te­re et kuld loven­de ryt­te­re, der har vist sig sær­de­les kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge og­så in­ter­na­tio­nalt.

» Vi må er­ken­de, at vi er et lil­le lor­teland i den sam­men­hæng og der­for må pri­o­ri­te­re res­sour­cer­ne, for det er dyrt at sen­de ryt­te­re og le­de­re til et VM i USA, « si­ger DCUsport­s­chef Lars Bon­de.

Slun­ken kas­se

Tid­li­ge­re på året kun­ne DCU mel­de om en vak­len­de øko­no­mi som føl­ge af et stort un­der­skud. Det med­før­te en po­li­ti­an­mel­del­se mod den fy­re­de di­rek­tør David Gul­l­berg. En sag, der ik­ke har fun­det sin af­slut­ning, men at DCU ik­ke vil gå dybt og ren­se ki­ste­bun­den for al­le lik­vi­de mid­ler, er ik­ke ene­stå­en­de, på­pe­ger Bon­de.

» DCU gjor­de no­get til­sva­ren­de, da der var VM i Mel­bour­ne i Au­stra­li­en ( i 2010, red.), og så sent som ved det se­ne­ste VM på ba­ne udt­og vi ik­ke ryt­te­re til par­løb, « på­pe­ger sport­s­che­fen, der ik­ke ser det som en fal­lit for dansk lands­holds­cyk­ling.

» Hvis vi vir­ke­lig vil­le, kun­ne vi godt fin­de pen­ge­ne. Men det er al­tid et spørgs­mål om pri­o­ri­te­rin­ger, og vi vil hel­le­re bru­ge dem på at sen­de vo­res ryt­te­re til di­ver­se lands­holds­sam­lin­ger, eta­pe­løb, bred ta­len­t­ud­vik­ling og al­le de ting der. Det er den slags, som i vir­ke­lig­he­den er med til at ud­vik­le vo­res ryt­te­re. Det an­det er trods alt ’ kun’ et ver­dens­mester­skab, « an­fø­rer Lars Bon­de.

Et skrå­plan

Med en pris per ryt­ter på 20- 25.000 kr. for tu­ren til USA kun­ne det væ­re nær­lig­gen­de at tæn­ke al­ter­na­tivt. En­ten ved at sø­ge mid­ler fra pri­va­te sponso­rer el­ler den så­kald­te crowd­fun­ding, hvor man via de so­ci­a­le me­di­er for­an­stal­ter ind­sam­lin­ger i en me­get stor og rum­me­lig viral hat.

» Det er et skrå­plan, hvis man be­gyn­der at si­ge ja til for­æl­dre, ri­ge on­k­ler, sponso­rer el­ler an­dre vel­me­nen­de per­so­ner, som by­der ind med mu­lig­he­der for at be­ta­le. Prin­ci­pi­elt vil vi ik­ke ud i, at folk med øko­no­misk stær­ke re­la­tio­ner kan kom­me til mester­ska­ber, hvor an­dre ik­ke kan. Det er ik­ke en mu­lig­hed, vi kan el­ler vil gø­re brug af, « ar­gu­men­te­rer Lars Bon­de, som på in­gen må­de fin­der det dan­ske hul på VM- kor­tet i USA ene­stå­en­de.

» Vi la­ver fak­tisk den slags pri­o­ri­te­rin­ger ved hvert ene­ste mester­skab. Og der er godt nok man­ge af dem, « un­der­stre­ger DCU- bos­sen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kan øko­no­mi og­så kom­me til at få kon­se­kven­ser for de dan­ske ju­ni­o­rer og en da­me­ryt­ter, når det går løs i Ri­ch­mond i USA ved VM sidst i sep­tem­ber.

Vi må er­ken­de, at vi er et lil­le lor­teland i den sam­men­hæng og der­for må pri­o­ri­te­re res­sour­cer­ne, for det er dyrt at sen­de ryt­te­re og le­de­re til et VM i USA

Lars Bon­de

Mads Würtz Sch­midt, der vandt guld i en­kelt­start for ju­ni­o­rer­ne ved VM i København i 2011, skal i år prø­ve at hen­te guld for U23- ryt­te­re. Fo­to: Ma­rie Hald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.